15 maj 2020

Covid-19 sätter tydliga spår i basindustrin


Covid-19 sätter tydliga spår i basindustrin Foto: Håkan Flank

Kraftigt försvårad handel, minskad orderingång, allt fler i korttidsarbete och en ökad sjukfrånvaro är några av coronakrisens konsekvenser för basindustrins företag.

Det visar Industriarbetsgivarnas maj-enkät som presenteras i dag.

– Den sammantagna bilden är att basindustrin tydligt har påverkats av coronautbrottet, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Den visar att tre av fyra företag som medverkar i enkäten har fått problem med utrikeshandeln och av skogsindustrin företag uppger fler än åtta av tio att de upplever att handeln med andra länder har försvårats. 

–  Vi ser att det handlar bland annat om transport- och leveransproblem som leder till pressade marginaler. Det har varit brist på containers och svårt att ordna vissa lastbilstransporter. Det har också varit svårt att få tag på vissa insatsvaror, reservdelar, montörer från utlandet och annan personal. I vissa fall har handeln med vissa länder helt upphört då hela samhällen stängt ner, säger Kerstin Hallsten.

Drygt sex av tio av basindustriföretag tror på svagare orderingång 
När det gäller orderingången och synen på hur försäljningen kommer att förändras under kommande sex månaderna så förväntar basindustrin ett svagare läge framöver och fler än sex av tio av de medverkande företagen bedömer att försäljningen kommer att minska framöver. 

Endast två procent förväntar sig en ökning av försäljningen och 18 procent trodde på en oförändrad nivå. Samtidigt är osäkerheten stor och hela 15 procent ansåg sig inte kunna bedöma den framtida situationen. 

– Förutom minskad efterfrågan har företagen även upplevt andra problem kopplat till försäljningen och kundkontakterna. Det har uppkommit en press nedåt på priserna, beslutsprocesserna har förlängts och det har tagit längre tid för kunderna att komma till avslut, projekt har skjutits fram eller stoppats och överlag har kundkontakterna försvårats på grund av brist på fysiska möten, säger Hallsten. 

Få varsel – men allt fler i korttidsarbete 
Den svagare efterfrågan hade medfört att omkring en tredjedel av företagen har träffat avtal om korttidsarbete. Flest är det inom stål- och metallindustrin, där nästan hälften av de tillfrågade företagen har träffat avtal om korttidsarbete. 

Samtidigt visar enkäten att det hittills förekommer relativt få varsel i basindustrin. Endast tio procent har varslat om uppsägning under de senaste två månaderna. Bilden var likartad i de flesta branscherna, förutom i gruvindustrin där varsel inte alls förekommer. 

Av de som inte varslat eller använt korttidsarbete förväntar sig omkring var fjärde företag att de kommer att göra det framöver. Osäkerheten är dock stor och var tredje anger att de inte visste om de skulle göra det. 

– Vi ser att korttidsarbete är en viktig lösning för att säkra anställningar och att företagen kan behålla personalen när verksamheter går på sparlåga i coronakrisen. Därför är det viktigt att regeringen förlänger perioden för korttidsarbete. Sex plus tre månader är inte tillräckligt utifrån att 2021 ser ut att bli ett år med dålig tillväxt. 

– Företagen behöver långa planeringshorisonter och måste senast i sommar bedöma bemanningen för 2021, avslutar Kerstin Hallsten. 

Hela rapporten finns här

Artikel ”Tiden för korttidspermittering måste förlängas” (Svenska Dagbladet, 2020-05-15)

Industriarbetsgivarnas maj-enkät skickades ut till cirka 900 medlemsföretag inom Industriarbetsgivarna. Cirka 260 svarade och svarsfrekvensen var cirka 30 procent. Tidsperioden för enkäten var den 22 april till den 7 maj 2020. 

Kontakt

Kerstin Hallsten
Kerstin Hallsten
Chefekonom
Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef

Ekonomi