27 oktober 2022

Konkurrenskraft för industrin i Skåne


Konkurrenskraft för industrin i Skåne

Industrin i Skåne står inför stora möjligheter med nyinvesteringar och nyetableringar av grön teknik. Men den står också inför stora utmaningar med skenande energipriser, lågkonjunktur och en orolig omvärld. Samtidigt stundar avtalsrörelsen.

Snart går arbetsmarknadens parter in i en ny avtalsrörelse där industrin ska förhandla fram ett lönenormerande märke till den 31 mars. Avtalsrörelsen rör löner och avtalsvillkor för 2,2 miljoner löntagare i Sverige. En förutsättning för växande industri och fler arbetstillfällen är att avtalen bidrar till stärkt internationell konkurrenskraft.

I dag den 27 oktober kommer Industriarbetsgivarna och IKEM – Innovations- och kemiindustrierna att vara på plats i Helsingborg för att ge sin bild av den skånska industrins konkurrenskraft och förutsättningar framåt. Tillsammans företräder de båda arbetsgivarorganisationerna 500 skånska företag med ca 20 000 anställda.

”För oss är svensk industris konkurrenskraft, produktivitetsutveckling och långsiktiga möjlighet att främja sysselsättningen våra främsta ingångsvärden i den kommande avtalsrörelsen”, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Industrins utveckling i Skåne har inte bara signifikant betydelse för regionens arbetstillfällen och skatteinkomster. Den påverkar också möjligheten att nå de fastställda klimatmålen genom den teknikutveckling som sker och genom nyinvesteringar.

”Industrin står inför en omfattande omställning som kräver enorma investeringar i grön teknik, men det ekonomiska läget har försvårat utvecklingen. Till följd av höga energipriser och en vikande konjunktur riskerar företagen nu behöva vidta kraftfulla åtgärder. Ytterst kan det innebära att skåningar riskerar sina arbeten. Mot den bakgrunden tror jag att de kommande avtalsförhandlingarna kommer att bli ovanligt tuffa. Vi förhandlar för att stärka företagens utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft.”, säger Jonas Hagelqvist, VD på IKEM.

Om företagen ska kunna stärka sin konkurrenskraft, säkra jobben och bidra till att klimatmålen nås behöver ett antal hinder undanröjas. Energikrisen påverkar Skånes industri stort. Industrin drabbas också negativt av de långdragna tillståndsprocesserna, vilket försenar och ibland omöjliggör önskade investeringar i nya eller befintliga anläggningar. Kompetensförsörjning är ytterligare en utmaning som kan få enorma konsekvenser om industrin inte lyckas rekrytera kompetens i takt med efterfrågan.

Mot den aktuella lägesbilden har Industriarbetsgivarna tagit fram rapporten ”Konkurrenskraft för basindustrin i Skåne – så skapas förutsättningar för klimatomställning och fler jobb”. Ladda ner rapporten här.

För intervju med Per Hidesten vd Industriarbetsgivarna eller Jonas Hagelqvist, vd IKEM finns tillfälle den 27 oktober klockan 10.30 på Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg. Anmälan till Linn Friman, pressekreterare IKEM, linn.friman@ikem.se eller 072-201 98 59.