29 september 2022

Nu träder nya Huvudavtalet i kraft


Nu träder nya Huvudavtalet i kraft

På lördag (den 1 oktober) träder nya Huvudavtalet (LAS) i kraft. Överenskommelsen som är välkomnad och efterlängtad kommer ge ny energi till svensk arbetsmarknad och till den svenska modellen.

I juni antog Industriarbetsgivarna det nya Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd tillsammans med de fackliga motparterna IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Pappers.

Det nya avtalet innebär i korta drag att rörligheten på arbetsmarknaden främjas. Anställda kan lättare stärka sin kompetens och ställning på arbetsmarknaden medan företagen vid rationaliseringar lättare kan behålla den kompetens som behövs för att gå framåt. Även processen vid uppsägning på grund av personliga skäl underlättas och tydliggörs.

– Det nya avtalet ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden vilket stärker industrins konkurrenskraft. Det kommer få särskild betydelse för små och medelstora företag som nu också omfattas. Det blir nu flexiblare med turordningsreglerna och enklare att byta bana mitt i livet, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Innebär stora satsningar på utbildning

– Avtalet rustar både för företag och anställda att möta framtida utmaningar på arbetsmarknaden. Överenskommelsen ger den svenska modellen ny energi, säger Per Widolf.

Samtidigt innebär förändringarna i Huvudavtalet även stora satsningar på utbildning då det med ett nytt omställnings- och kompetensstöd kompletterar studiestödet i syfte att finansiera studier för att stärka vuxnas omställning på arbetsmarknaden.

– Det är både värdefullt och viktigt med kompetensutveckling under ett långt arbetsliv. Särskilt inom industrin där tekniken utvecklas rasande snabbt och där nya kunskaper ständigt efterfrågas. Därför är det bra med satsningen på kompetensutveckling i det nya Huvudavtalet, avslutar Per Widolf.

QA om det nya Huvudavtalet

Vilka har Industriarbetsgivarna tecknat det nya Huvudavtalet med?
I juni antog Industriarbetsgivarna det nya Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd tillsammans med de fackliga motparterna IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Pappers.

GS facket har inte antagit det nya Huvudavtalet.

Vad innebär det nya Huvudavtalet i korta drag?
I korta drag innebär det nya Huvudavtalet att rörligheten på arbetsmarknaden främjas. Anställda kan lättare stärka sin kompetens och ställning på arbetsmarknaden medan företagen lättare kan behålla den kompetens som behövs vid rationaliseringar.

Även processen vid uppsägning på grund av personliga skäl underlättas och tydliggörs.

Samtidigt innebär förändringarna i Huvudavtalet även stora satsningar på utbildning då det med ett nytt omställnings- och kompetensstöd kompletterar studiestödet i syfte att finansiera studier för att stärka vuxnas omställning på arbetsmarknaden.

Vilka är de främsta förändringarna?
Det nya Huvudavtalet (LAS) innebär att heltidsanställning blir norm om inget annat avtalas.

Allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning med nya regler. Turordningsreglerna förändras och begreppet ”saklig grund” ersätts av ”sakliga skäl” vid uppsägning.

Till skillnad från tidigare regler kommer anställningen inte att bestå under tvistetiden om en medarbetare bestrider uppsägningen.

Vad innebär förändringarna för den anställde?
Möjligheterna att få jobb stärks genom ökad flexibilitet.

Förändringarna i Omställningspaketet innebär förbättrade möjligheter att studera och ställa om under ett arbetsliv med ett omställningsstudiestöd som för de allra flesta kommer uppgå till minst 80 procent av lönen.

Anställda och arbetstagare som är mellan anställningar eller där anställningen är på väg att upphöra kommer få ökat stöd för att underlätta omställningen till ett nytt arbete genom ett omställnings- och kompetensstöd.

Balansen i arbetsvillkor mellan olika anställningsformer förbättras och anställda får mer trygghet kring bland annat arbetstidsmått och anställningsformer.

Vad innebär förändringarna för företagen?
Det nya Huvudavtalet innebär att arbetsgivare får mer förutsägbarhet och flexibilitet i olika steg i uppsägningsprocessen och en utökad möjlighet till undantag från turordningsreglerna vid arbetsbrist.

Det innebär också att arbetsgivare får bättre möjligheter att våga växa och utvecklas och lättare att anpassa kompetensen efter verksamhetens behov.

Turordningsreglerna förändras med. Enligt lagförslaget ska en arbetsgivare tillåtas att undanta tre arbetstagare (tidigare två) och taket om högst tio arbetstagare ska slopas. För de företag som omfattas av Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd utvidgas undantagsmöjligheterna ytterligare.

Med stöd av Huvudavtal får det göras tre undantag per driftsenhet och per avtalsområde alternativt 15 procent av de som omfattas av arbetsbristen på driftsenheten och avtalsområdet.

Det införs en statlig ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer som tillhandahåller grundläggande omställnings- och kompetensstöd som väsentligen motsvarar det nya offentliga grundläggande omställnings- och kompetensstödet.

För dig som är medlem:

Industriarbetsgivarguiden publiceras nu information om Huvudavtalet (inloggning krävs).

Kontakt

Per Widolf
Per Widolf
Förhandlingschef

arbetsgivarfrågor Kompetens