21 juni 2022

Parterna samarbetar för att motverka sexuella trakasserier mot inhyrd personal


illustration om nolltolerans om sexuella trakasserier Illustrationsbild från Prevent

I samband med de senaste avtalsförhandlingarna kom arbetsmarknadens parter överens om gemensamma satsningar på arbetsmiljöfrågor i flera branscher. Ett prioriterat område är att motverka sexuella trakasserier i samband med in- och uthyrning av personal.

Arbetsmarknadens parter samarbetar nu för att med hjälp av Prevents informationsmaterial höja kunskapsnivån bland arbetsgivare, chefer och skyddsombud.

Projektgruppen består av partsgemensamma Prevent, Almega Kompetensföretagen som representant för arbetsgivarna samt IF Metall, Byggnads, Handels och Transport för de 14 LO-förbunden.

– Vi behöver höja kunskapsnivån när det gäller att förebygga och hantera sexuella trakasserier i arbetslivet för att komma till rätta med problemet. Därför är det positivt att Prevent tagit fram ytterligare material för att stötta chefer och skyddsombud i detta viktiga arbete, säger Viktoria Lundqvist, arbetsrättsjurist och förhandlare på Industriarbetsgivarna.

Låga kunskaper grunden till problem

Samverkansprojektet, som resulterat i ett nytt webbverktyg, ska höja medvetandet hos arbetsgivare, chefer och skyddsombud om ansvar för och möjligheter att bedriva systematiskt, förebyggande arbetsmiljöarbete kring sexuella trakasserier.

Enligt rapporten Sexuella trakasserier i arbetslivet från MÄN, en ideell förening som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld, är den ”generella kunskapsnivån angående sexuella trakasserier i arbetslivet begränsad”. 

Färdigt informationsmaterial hos Prevent

Som stöd för företagens arbete mot sexuella trakasserier erbjuder Prevent ett omfattande och kostnadsfritt informationsmaterial på sin webbplats. Här finns en enkät för att kartlägga nuläget, checklistor med riktlinjer, och policydokument för det förebyggande arbetet, samt handlingsplaner vid misstänkta fall.

– I det nya webbverktyget tydliggörs arbetsgivarens skyldighet att förebygga och förhindra sexuella trakasserier även för inhyrd personal. En kategori som lätt faller mellan stolarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet där såväl ut- och inhyrningsföretaget har ett ansvar, avslutar Viktoria Lundqvist.


Arbetsmiljö