Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett av Industriarbetsgivarnas prioriterade områden. Vi bevakar nyheter och förändringar i lagstiftningen samt håller utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Vi ger råd och stöd till våra medlemsföretag samt ingår i arbetsgrupper och nätverk nationellt, på EU-nivå och internationellt.

Arbetsmiljöområdet är prioriterat därför att vi vet att tillbud och olyckor leder både till allvarliga konsekvenser för de drabbade, för kollegor och chefer samt till omfattande kostnader för företagen. Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsolyckor och arbetssjukdomar förebyggas vilket bidrar till att både sjukfrånvaron och sjuknärvaron minskar. Detta ger både minskade kostnader och mindre produktionsbortfall för företagen.

Samtal i fikarummet

På Industriarbetsgivarguiden finns ytterligare information och vägledning på arbetsmiljöområdet för våra medlemsföretag. För att kunna ta del av informationen på Industriarbetsgivarguiden behöver du skapa ett användarkonto. Det gör du här. Saknar du ert medlemsnummer, kontakta oss på info@industriarbetsgivarna.se

Vi arbetar för…

Nollvision

Industriarbetsgivarna står för en nollvision vad gäller ohälsa och olycksfall. En nollvision är kärnan i en god säkerhetskultur och bygger på övertygelsen att arbetsrelaterad ohälsa, arbetsolyckor och dödsolyckor kan förhindras.

Fördelarna med en nollvision är självklara: företagens främsta tillgång, arbetstagarna, skyddas mot skador och ohälsa. Företagen blir mer effektiva och produktiva med friska medarbetare.

För framgångsrika företag är en nollvision lika självklart som världsledande produkter.

Samverkan

Industriarbetsgivarna arbetar för samverkan. Förutom att gynna delaktighet ger samverkan ett kunskapsutbyte som leder till bra lösningar och välgrundade beslut.

På arbetsmiljöområdet samverkar Industriarbetsgivarna i olika grupperingar med medlemsföretag, branschorganisationer, fackliga organisationer och myndigheter.

Påverkan

Industriarbetsgivarna vill påverka för en tydligare lagstiftning och förståeliga regler på arbetsmiljöområdet. Vi gör det genom att bevaka utvecklingen, föra dialog och besvara remisser från myndigheter och lagstiftare både nationellt och internationellt.

Genom vårt samarbete inom Svenskt Näringsliv får våra synpunkter kraft i påverkansarbetet.

Publikationer

Industriarbetsgivarna tar fram skrifter, broschyrer och initierar även forskningsrapporter inom arbetsmiljöområdet. Här kan du ta del av av våra publikationer. Några publikationer finns översatta till engelska.

In English

Kontakt

Åsa Dahlfors
Åsa Dahlfors
Expert, rådgivare arbetsmiljö
Karin Bennbom
Karin Bennbom
Expert, rådgivare arbetsmiljö