Arbetsgivarorganisationen med fokus på industrin

Arbetsgivarorganisationen med fokus på industrin

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri.

Vi företräder drygt 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Föreningen Industriarbetsgivarna är en renodlad arbetsgivarorganisation med medlemskap i Svenskt Näringsliv. Organisationen består av fem ingående förbund, som i sin tur är medlemmar i Industriarbetsgivarna för att styra in medlemsinflytandet från de olika branscherna. De fem förbunden är Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund, Byggnadsämnesförbundet och SVEMEK.

Företagen inom Industriarbetsgivarna har flera gemensamma nämnare

 • Företagen är högt beroende av export till världsmarknaden. Långsiktig internationell konkurrenskraft är därmed en helt avgörande fråga.
  
 • Företagen är kapitalintensiva med anläggningar som kräver stora investeringar med långa planeringshorisonter och har därmed behov av långa avtalsperioder.
  
 • Företagen har ett stort behov av kompetenta medarbetare. Omvärlden ställer höga krav på företagens omställningsförmåga och därmed höga krav på flexibilitet och kompetens.
  
 • Företagen är råvarubaserade. Närhet till och priset på råvaror är fundamentalt för verksamheten.

Industriarbetsgivarnas service

Inom Industriarbetsgivarna arbetar vi med frågor och service som rör medlemsföretagen, såsom löpande rådgivning kring lagar och avtal, fackliga förhandlingar, juridisk rådgivning och juridisk assistans i domstolsprocesser, expertstöd inom arbetsmiljöfrågor och kompetensförsörjning samt utbildningar och seminarier anpassade till våra branscher.

Vi arbetar också med utrednings- och utvecklingsarbete och vi förhandlar om löner och allmänna villkor för att sluta kollektivavtal för våra medlemsföretag. Vårt arbete går ut på att underlätta för medlemmarna så att de kan ägna sig åt sin kärnverksamhet.

Styrelse

Stål och Metall Arbetsgivareförbundet:
Göran Björkman, vd och koncernchef Alleima, ordförande
Martin Lindqvist, koncernchef SSAB
Stefan Widing, vd Sandvik AB

Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet:
Henrik Sjölund, koncernchef Holmen, vice ordförande
Måns Johansson, VIDA Koncernen

Gruvornas Arbetsgivareförbund:
Mikael Staffas, koncernchef Boliden, vice ordförande

Byggnadsämnesförbundet:
Magnus Ohlsson, Heidelberg Materials Cement Sverige AB

SVEMEK:
Ola Linde, vd Hjort Conveyor AB

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Göran Björkman, Alleima, mot vit bakgrund
Industriarbetsgivarnas ordförande Göran Björkman. Foto: Alleima.

Industriarbetsgivarnas förbund

Industriarbetsgivarna företräder över 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. 

Industriarbetsgivarna bildades i sin första form redan 2009. En ny form av organisationen bildades 2012 med all personal på plats under samma tak på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Även om Industriarbetsgivarna kunde verka och fungera som en tydlig arbetsgivarpart, var inte den underliggande juridiska strukturen lika renodlad. Därför bildades Föreningen Industriarbetsgivarna med full verkan från den 1 juli 2015. Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund och SVEMEK blev föreningens medlemmar. 1 januari 2017 blev även vårt femte förbund, Byggnadsämnesförbundet (BÄF), medlem. Genom förändringen fick Industriarbetsgivarna en formell och juridisk stomme och arbetet med arbetsgivarfrågorna förenklades, fokuserades och effektiviserades. Föreningen Industriarbetsgivarna blev ny avtalspart i Industriavtalet och ny avtalspart på den svenska arbetsmarknaden. I september 2018 gick flyttlasset från Kungsträdgårdsgatan till Näringslivets Hus på Storgatan i Stockholm.  

Industriarbetsgivarnas kontor på Storgatan 19 i Stockholm. Foto: Cathrin Lindell

Organisation

Byggnadsämnesförbundet är en ideell förening, men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast.

Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman. Styrelsen tillsätter VD.

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB är det gemensamma servicebolaget för arbetsgivarförbunden Byggnadsämnesförbundet, Stål och Metall Arbetsgivarförbundet, Gruvornas Arbetsgivarförbund, SVEMEK och Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet.

Tegelvägg
Foto: Mostphotos

Stadgar

Här kan du ladda ner Byggnadsämnesförbundets, Föreningen Industriarbetsgivarnas samt Svenskt Näringslivs stadgar.

Byggnadsämnesförbundets styrelse

Styrelsen i Byggnadsämnesförbundet består av företrädare för medlemsföretagen.

Magnus Ohlsson, Heidelberg Materials Cement Sverige AB, ordförande
Patrik Björkengren, Saint-Gobain Sweden AB – Scanspac
Daniel Juvél, SMA Mineral AB
Joakim Brenden, Paroc AB
Ulrika Swennberg, UBAB Ulricehamns Betong AB
Anna Wiklund, Strängbetong AB
Bo Nilsson, Ardagh Glass Limmared AB
Angelika Bohlin, Swerock
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Kontakt

Marie Tambour
Marie Tambour
Redovisningsansvarig, VD-assistent

Historik

Före bildandet av Byggnadsämnesförbundet – dåvarande Svenska Byggnadsämnesindustriförbundet – fanns medlemsföretag inom branschen anslutna till den 1902 bildade Allmänna Arbetsgivareförningen i Malmö. Byggnadsämnesförbundet bildades den 30 mars 1908 i Malmö. Det var närmast häradshövdning Ernst Wehtje, Malmö, som blev skaparen av Byggnadsämnesförbundet. Detta skulle omfatta arbetsgivare som bedrev fabriksmässig tillverkning av byggnadsmaterial, såsom cement, kalk, tegel, sandsten o.d. Till inträde i förbundet antecknade sig omedelbart 17 företag med 1.791 arbetare.

Byggnadsämnesförbundets första riksavtal för arbetare träffades den 12 juni 1909 mellan Svenska Byggnadsämnesindustriförbundet och Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet. Den 7 februari 1950 träffade Byggnadsämnesförbundet det första riksavtalet för tjänstemän med Svenska Industritjänstemannaförbundet.

Läs mer:

cementblock i hamn
Foto: Mostphotos

1908: Förbundet bildas i Malmö.

1909: Första Riksavtalet (Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet).

1977: Regionverksamhet tillsammans med Livsmedelsindustrins arbetsgivareförbund (LAF).

1991: Sveriges Buteljglasbruks Förbund inlemmas i BÄF.

1993: BÄF, LAF, GAF och Allmänna arbetsgivareförbundet bildar ALMEGA.

1997: Industriavtalet träffas.

2002: Lämnar ALMEGA kanslisamverkan med LAF.

2008: Samverkan med LI/LAF upphör. Flytt till Jernkontoret.

2017: BÄF ansluter till Industriarbetsgivarna där tidigare Stål och Metall, Skogsindustrierna, SVEMEK och Gruvornas arbetsgivareförbund ingår.

Organisation

Gruvornas Arbetsgivareförbund är en ideell förening, men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast i det dagliga arbetet.

Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman. Styrelsen tillsätter VD.

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB är det gemensamma servicebolaget för arbetsgivarförbunden Byggnadsämnesförbundet, Stål och Metall Arbetsgivarförbundet, Gruvornas Arbetsgivarförbund, SVEMEK och Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet.

Koppar i Rönnskär
Foto: Boliden

Stadgar

Här kan du ladda ner Gruvornas Arbetsgivareförbunds, Föreningen Industriarbetsgivarnas samt Svenskt Näringslivs stadgar.

Styrelsen för Gruvornas arbetsgivareförbund

Styrelsen i Gruvornas Arbetsgivareförbund består av företrädare för medlemsföretagen.

Mikael Staffas, Boliden, ordförande
Jan Moström, LKAB, vice ordförande
Staffan Sandström, Zinkgruvan Mining AB
Michael Palo, LKAB
Patrik Rylander, Drillcon AB
Stefan Romedahl, Boliden AB
Marcel Gestranius, Nordkalk AB
Åsa Allan, Kaunis Iron AB
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Kontakt

Marie Tambour
Marie Tambour
Redovisningsansvarig, VD-assistent

Historik

1891: Norbergs Bergslags Grufägarförening (Sveriges första arbetsgivareförening) bildas.

1906: Gruvföretag ingår i det nystartade Jernbruksförbundet.

1916: Mellansvenska Gruvförbundet (fristående exportgruvor)

1951: Bruksgruvorna ansluter sig till MGF.

1969: Stora gruvstrejken.

1973: GAF bildas inom SAF:s allmänna grupp (LKAB tillhör Statsföretagens förhandlingsorganisation).

1992: LKAB ansluter till GAF.

1994: GAF lämnar Allmänna Gruppen – Metallgruppen bildas.

1997: Industriavtalet träffas.

2004: GAF och Svenska Gruvföreningen bildar Svemin.

2009: Metallgruppen och Industri- och Kemigruppen bildar Industriarbetsgivarna.

2013: Den nya organisationen för svensk basindustri bildas av Skogsindustrierna, Stål och Metall, Gruvornas arbetsgivareförbund och SVEMEK och genomför kollektivavtalsförhandlingar. Namnet Industriarbetsgivarna behålls.

2015: Industriarbetsgivarna blir bärare av kollektivavtalen för samtliga i samverkan ingående förbund.

Organisation

Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet är en ideell förening men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast i det dagliga arbetet. 

Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman. Styrelsen tillsätter VD. 

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB är det gemensamma servicebolaget för arbetsgivarförbunden Byggnadsämnesförbundet, Stål och Metall Arbetsgivarförbundet, Gruvornas Arbetsgivarförbund, SVEMEK och Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet.

Anemoner i skogsbacke
Foto: Björn Westerlund/Mostphotos

Stadgar

Här kan du ladda ner Skogsindustrierna Arbetsgivarförbundets, Föreningen Industriarbetsgivarnas samt Svenskt Näringslivs stadgar.

Styrelsen för Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet

Styrelsen i Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet består av företrädare för medlemsföretagen.

Henrik Sjölund, Holmen, ordförande
Ulf Larsson, SCA
Per Lyrvall, Stora Enso
Lotta Lyrå, Södra Skogsägarna
Olof Winblad von Walter, Metsä Board
Lennart Eberleh, Arctic Paper
Marcus Westdahl, Setra Group
Morten Kristiansen, Moelven
Eva Thunholm, Ahlstrom-Munksjö
Per Swärd, Smurfit Kappa
Per-Ragnar Bergkvist, Bergkvist-Siljan,
Ivar Vatne, Billerud
Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna
Måns Johansson, VIDA koncernen
Anita Sjölander, Nordic Paper
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Kontakt

Marie Tambour
Marie Tambour
Redovisningsansvarig, VD-assistent

Historik

1890: Svenska Cellulosaföreningen (bransch) bildas.

1898: Pappersbruksföreningen bildas.

1907: Sågverksförbundet bildas.

1969: Sammanslagning av Pappersbruksföreningen och Svenska Cellulosaföreningen.

1973: Ytterligare sammanslagning med Sågverksförbundet (SSIF bildas).

1997: Industriavtalet träffas.

1999: Skogsindustrierna (sammanslagning av bransch och arbetsgiveri) bildas.

2013: Den nya organisationen för svensk basindustri bildas av Skogsindustriernas arbetsgivaredel, Stål och Metall, Gruvornas arbetsgivareförbund och SVEMEK och genomför kollektivavtalsförhandlingar.

2015: Industriarbetsgivarna blir bärare av kollektivavtalen för samtliga i samverkan ingående förbund.

Organisation

Stål och Metall Arbetsgivareförbundet är en ideell förening, men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast i det dagliga arbetet.

Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman. Styrelsen tillsätter VD.

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB är det gemensamma servicebolaget för arbetsgivarförbunden Byggnadsämnesförbundet, Stål och Metall Arbetsgivarförbundet, Gruvornas Arbetsgivarförbund, SVEMEK och Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet.

Sölvesborgsbron
Foto: Mostphotos

Stadgar

Här kan du ladda ner Stål och Metalls Arbetsgivareförbundets, Föreningen Industriarbetsgivarnas samt Svenskt Näringslivs stadgar.

Stål och Metall Arbetsgivareförbundets styrelse

Stål och Metall Arbetsgivareförbundets styrelse består av företrädare för medlemsföretagen.

Martin Lindqvist, SSAB AB, ordförande
Marcus Hedblom, Ovako AB
Göran Björkman, Alleima
Stefan Widing, Sandvik AB
Ad Raatgeep, Suzuki Garphyttan AB
Björn Wiborg, Nordic Brass Gusum AB
Pål Åström, Outokumpu Stainless AB
Rickard Qvarfort, Ovako Tube & Ring  AB
Håkan Dedorsson, Björneborg Steel AB
Anders Johansson, Booforge Steel AB
Ivan Svensson, Skyllbergs Bruks AB
Jörgen Hedström, Åkers AB
Simon Hedberg, Nords International AB
Pär Emanuelsson, Uddeholms AB
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Kontakt

Marie Tambour
Marie Tambour
Redovisningsansvarig, VD-assistent

Historik – från Järnbruksförbundet till Stål och Metall

1896: Första fackföreningarna bildades vid järnbruken.

1899: Första egentliga järnbruksstrejken (Kholswa bruk).

1906: Järnbruksförbundet bildas.

1986: Namnändring till Stål och Metallförbundet.

1988: Kanslisamverkan med SVEMEK.

1994: Metallgruppen bildas genom att Gruvornas Arbetsgivareförbund ansluter till kanslisamverkan med Stål och Metall och SVEMEK.

1997: Industriavtalet träffas.

2006: Namnbyte till Stål och Metall Arbetsgivareförbundet i samband med att förbundet firade 100 år.

2009: Metallgruppen och Industri- och Kemigruppen bildar Industriarbetsgivarna.

2013: Den nya organisationen för svensk basindustri bildas av Skogsindustrierna, Stål och Metall, Gruvornas arbetsgivareförbund och SVEMEK och genomför kollektivavtalsförhandlingar. Namnet Industriarbetsgivarna behålls.

2015: Industriarbetsgivarna blir bärare av kollektivavtalen för samtliga i samverkan ingående förbund.

Organisation

SVEMEK är en ideell förening, men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast i det dagliga arbetet.

Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman. Styrelsen tillsätter VD.

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB är det gemensamma servicebolaget för arbetsgivarförbunden Byggnadsämnesförbundet, Stål och Metall Arbetsgivarförbundet, Gruvornas Arbetsgivarförbund, SVEMEK och Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet.

Skärmaskin
Foto: Rikard Westman

Stadgar

Här kan du ladda ner SVEMEK:s, Föreningen Industriarbetsgivarnas samt Svenskt Näringslivs stadgar.

SVEMEK:s styrelse

SVEMEKs styrelse består av företrädare för medlemsföretagen.

Ola Linde, Hjort Conveyor AB, ordförande
Kristian Jonsson, Bala Agri AB, vice ordförande
Dennis Forssell, AB H Forssells Smidesverkstad
Jan Lagerstedt, Contiga AB
Richard Mårtensson, Ljungs Smide AB
Lennart Jakobsson, Sunds Industrier  AB
Simon Persson, Adapteo AB
Mattias Skeppstedt, AB Larsson & Kjellberg
Andreas Janusz, Allround Låsservice AB
Johan Gustafsson, Nordmec i Malmfälten AB
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Kontakt

Marie Tambour
Marie Tambour
Redovisningsansvarig, VD-assistent

Historik

1884: Stockholms Smides och Mekaniska Verkstadsförening bildas.

1917: Lokalavtal med Smedernas Fackförening.

1930: Medlemskap i Verkstadsföreningen (AD-dom Verkstadsavtalet ej tillämpligt för Smidesfirmor).

1932: Bilverkstädernas Arbetsgivareförbund med sektion för smidesverkstäder bildas.

1942: Smides och Verkstadsidkares Arbetsgivareförbund (namnbyte till Smidesverkstädernas Arbetsgivareförbund) bildas.

1967-1969: Kanslisamverkan med Motorbranschens arbetsgivarförbund.

1976: Namnbyte till Svetsmekaniska Arbetsgivareförbundet.

1988: Lämnar MAF, inleder kanslisamverkan med Stål och Metall.

1994: Metallgruppen bildas (Stål och Metall, SVEMEK och Gruvornas arbetsgivareförbund)

1997: Industriavtalet träffas.

2005: Namnbyte till SVEMEK.

2009: Metallgruppen och Industri- och Kemigruppen bildar Industriarbetsgivarna.

2013: Den nya organisationen för svensk basindustri bildas av Skogsindustrierna, Stål och Metall, Gruvornas arbetsgivareförbund och SVEMEK bildas och genomför kollektivavtalsförhandlingar. Namnet Industriarbetsgivarna behålls.

2015: Industriarbetsgivarna blir bärare av kollektivavtalen i samtliga i samverkan ingående förbund.


Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss! Här hittar du direktnummer till våra medarbetare och telefonnummer till vår rådgivning. Industriarbetsgivarna verkar över hela landet och vi finns representerade med kontor i Stockholm

Du som är medlem i Industriarbetsgivarna är välkommen att kontakta vår rådgivning där du får hjälp med dina frågor om arbetsrätt eller tolkning av kollektivavtalet.

Våra kollektivavtal, svar på vanliga frågor, mallar och arbetsrättslig information hittar du på Industriarbetsgivarguiden. För att kunna ta del av informationen på Industriarbetsgivarguiden behöver du skapa ett användarkonto. Det gör du här. Saknar du ert medlemsnummer, kontakta oss på info@industriarbetsgivarna.se.

Kvinna (fotograferad uppifrån) arbetar med laptop
Foto: Olga Romanova/Mostphotos

Adresser

Ring eller maila
Telefon växel: 08-762 67 55
Telefon rådgivning: 08-762 67 70
E-post: info@industriarbetsgivarna.se 
E-post rådgivning: rad@industriarbetsgivarna.se

Besöksadress
Industriarbetsgivarna
Storgatan 19
114 51 Stockholm

Postadress
Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

Vid leveranser, vänligen uppge:
Skeppargatan 37, 114 52 Stockholm

Fakturaadress
Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Fack 826
FE 809
751 75 Uppsala

Organisationsnummer: 556625 – 8389

Det går även bra att skicka fakturan i PDF-format till denna e-post: efakt.industriarbetsgivarna@devo.se

OBS! Var uppmärksam på att ovan fakturaadress måste anges på fakturan, oavsett om den skickas till oss som PDF via e-post eller som pappersfaktura.

Medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Industriarbetsgivarna.

Vd och administration


Per Hidesten
Per Hidesten
VD
Karin Johansson
Karin Johansson
Administrativ chef
Cathrin Lindell
Cathrin Lindell
Ansvarig kurs- och mötesverksamhet, medlemsservice
Sofia Stensson
Sofia Stensson
Samordningsansvarig förhandlar- och juridikenheterna samt medlemsservice
Marie Tambour
Marie Tambour
Redovisningsansvarig, VD-assistent

Juridik och förhandling


Per Widolf
Per Widolf
Förhandlingschef
Kristina Karmestedt Estman
Kristina Karmestedt Estman
Biträdande förhandlingschef
Karolina Sjöberg
Karolina Sjöberg
Chefsjurist
Niklas Berthelson
Niklas Berthelson
Arbetsrättsjurist, förhandlare
Martin Brorell
Martin Brorell
Rådgivare, förhandlare
Lotta Gahmberg
Lotta Gahmberg
Rådgivare, förhandlare
Camilla Garfvé
Camilla Garfvé
Rådgivare, förhandlare
Jenny Moberg
Jenny Moberg
Rådgivare, förhandlare
Sarah Mårtensson
Sarah Mårtensson
Rådgivare, förhandlare
Mirjam Olofsson
Mirjam Olofsson
Process- och arbetsrättsjurist
Christian Rimmerfeldt
Christian Rimmerfeldt
Arbetsrättsjurist, förhandlare
Charlotta Steinwall
Charlotta Steinwall
Ansvarig internationella arbetsgivarfrågor, arbetsrättsjurist, förhandlare
Linda Thomasson
Linda Thomasson
Process- och arbetsrättsjurist
Clara Wiklund
Clara Wiklund
Arbetsrättsjurist, förhandlare

Arbetsmiljö


Karin Bennbom
Karin Bennbom
Expert, rådgivare arbetsmiljö
Åsa Dahlfors
Åsa Dahlfors
Expert, rådgivare arbetsmiljö

Ekonomisk analys


Kerstin Hallsten
Kerstin Hallsten
Chefekonom
Brenden Grath
Brenden Grath
Ekonom

Kommunikation


Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef
Gustaf Anderson
Gustaf Anderson
Kommunikatör
Ebba Fredin
Ebba Fredin
Presschef

Kompetensfrågor


Fredrik Gunnarsson
Fredrik Gunnarsson
Ansvarig kompetensförsörjning
Jesper Hedin Hirasawa
Jesper Hedin Hirasawa
Expert kompetensförsörjning

Rådgivning

Om ditt företag är medlem i Industriarbetsgivarna och du har frågor eller behöver råd som arbetsgivare kring kollektivavtal eller arbetsrätt är du välkommen att kontakta vår rådgivning. Här svarar erfarna förhandlare och jurister på dina arbetsgivarfrågor!

Kontakta oss gärna i ett tidigt skede – det möjliggör att vi tillsammans kan gå igenom förutsättningarna och eventuella åtgärder samt lägga upp en strategi inför exempelvis lokala förhandlingar.

Telefon
Du får svar direkt om du ringer till rådgivningen på 08-762 67 70.

E-post
Du kan även välja att e-posta* till rådgivningen på rad@industriarbetsgivarna.se. Vi besvarar e-postfrågor vardagar inom ett dygn.

Öppettider
måndag-torsdag kl 08.30-16.30
fredag 08.30-16.00
lunch kl 12.00-13.00


Under juni, juli och augusti
måndag-fredag 08.30-16.00
lunch 12.00-13.00

Sarah Mårtensson
Foto: Håkan Flank

*Tänk på att när du kontaktar oss per e-post innebär det att personuppgifter kan komma att behandlas digitalt. Vi ber dig därför att särskilt tänka på följande:

 • Använd inte personuppgifter (t.ex. namn, personnummer, bilder eller filmer) i e-post om det inte är nödvändigt. Tänk även på hur du formulerar e-postrubriker och undvik att använda personuppgifter i ämnesraden.
 • Om det är möjligt, hantera personuppgifter muntligen genom att ringa oss i stället för att använda e-post.
 • Iaktta försiktighet när det gäller att hantera känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter om en enskild individs hälsotillstånd, fackligt medlemskap, ekonomiska förhållanden etc.) per e-post. Skicka inte sådan dokumentation till oss utan föregående kontakt. Rör ditt ärende känsliga personuppgifter som behöver skickas till oss digitalt, vill vi att du vidtar extra säkerhetsåtgärder t.ex. genom lösenordsskydd och kryptering av e-postmeddelandet. Vid osäkerhet, kontakta oss.

Industriarbetsgivarna gallrar inkommen e-post (inklusive sådan dokumentation som skickats till oss i ett ärende) när rådgivningsärendet är avslutat. Du kan därför komma att behöva skicka in dokumentation på nytt om du kontaktar oss igen i samma ärende.    

Läs om vår behandling av personuppgifter nedan.


Regionverksamhet

Industriarbetsgivarna vill ha en nära och personlig kontakt med medlemsföretagen i hela Sverige. Därför anordnar vi regionala aktiviteter och för ständig dialog med Svenskt Näringslivs lokalkontor.

Få direkt information i din e-post om aktiviteter i just din region genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar även våra regionala aktiviteter här.

Vi välkomnar alla medlemsföretag att kontakta oss med era frågor som arbetsgivare t.ex. inför en lokal förhandling med facket. Ju tidigare desto bättre! Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.

Våra experter inom exempelvis arbetsmiljö och kompetensförsörjning finner du här.

Per Hidesten och Per Widolf
Vd Per Hidesten och förhandlingschef Per Widolf vid regional träff i Skellefteå

Samverkan inom Industriarbetsgivarna

Här kan du läsa mer om några av de organisationer som Industriarbetsgivarna är en del av eller samverkar nära med.

Industriavtalet är frukten av en växande samsyn mellan arbetsmarknadens parter rörande villkoren för industriell verksamhet. Syftet är att främja tillväxt och goda arbetsförhållanden genom att parterna tar gemensamt ansvar för lönebildningen. Avtalet skapar förutsättningar för en smidigare lönebildning genom att reglera hur förhandlingar kring kollektivavtal ska gå till. I avtalet redovisas också gemensamma bedömningar i frågor som påverkar industriklimatet. Parterna har ett gemensamt intresse av goda ekonomiska förutsättningar för svensk industri.

Industriavtal gäller från den 1 juli 2011 då det ersatte det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige. Industriavtalet, som undertecknades den 21 juni 2011, förstärkte och breddade parternas gemensamma arbete för att utveckla svensk industri. Det förstärkte också industrins lönenormerande roll genom tydligare syfte och inriktning och delvis nya regler för förhandlingarna.

Avtalet har undertecknats av medlemmarna i Industrirådet som består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Industrirådets uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet.

Parter i Industrirådet:

 • Grafiska Företagens Förbund
 • GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
 • IF Metall
 • IKEM
 • Industriarbetsgivarna
 • Jernkontoret
 • Livsmedelsarbetareförbundet
 • Livsmedelsföretagen
 • Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
 • Skogsindustrierna
 • Svemin
 • Sveriges Ingenjörer
 • Teknikföretagen
 • TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
 • Trä- och Möbelföretagen
 • Unionen

Integritet och behandling av personuppgifter

Så behandlar Industriarbetsgivarna dina personuppgifter.

Uppdaterad 6 december 2023

För Industriarbetsgivarna är personlig integritet viktigt. Vi värdesätter dataskydd och hanterar alltid dina personuppgifter ansvarsfullt. I följande information beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter och hur behandlingen sker. Vi beskriver också vilka rättigheter du har om vi behandlar dina personuppgifter. Behandlingen kan skilja sig åt beroende på vem du är och vilken relation du har till oss.

Informationen som lämnas här gäller alla personuppgifter som Industriarbetsgivarna behandlar. Det är därför viktigt att du läser informationen och förstår den.

Vi kommer löpande att se över informationen och anpassa den till de behandlingar vi bedömer är nödvändiga. Om informationen förändras kommer vi att berätta hur förändringen påverkar behandlingen av dina personuppgifter.

In English:

Privacy and processing of personal data

cookie policy

Kvinna (fotograferad uppifrån) arbetar med laptop
Foto: Olga Romanova/Mostphotos

Föreningen Industriarbetsgivarna (”Industriarbetsgivarna”) är en arbetsgivarorganisation som består av en sammanslutning av fem arbetsgivareförbund (Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund, SVEMEK och Byggnadsämnesförbundet, ”BÄF”). Industriarbetsgivarna och de fem förbunden är ideella föreningar och omfattas således av dataskyddsförordningens bestämmelser om behandling av personuppgifter.

I Industriarbetsgivarna är arbetsgivareförbunden och arbetsgivareförbundens medlemsföretag medlemmar. Industriarbetsgivarna är medlem i Föreningen Svenskt Näringsliv (”Svenskt Näringsliv”). Medlemsföretag i Industriarbetsgivarna är också medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Industriarbetsgivarnas ändamål fullgörs i stor utsträckning genom dess helägda servicebolag, Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB, organisationsnummer 556625–8389 (”Industriarbetsgivarna AB”). Industriarbetsgivarna och Industriarbetsgivarna AB betraktas normalt som en och samma organisation. Hädanefter benämns därför Industriarbetsgivarna och Industriarbetsgivarna AB, var för sig och tillsammans, som Industriarbetsgivarna i denna information.

”Vi”, ”våra” eller ”oss” i denna information syftar på Industriarbetsgivarna.  

För de behandlingar av personuppgifter som sker inom Industriarbetsgivarnas verksamhet är Industriarbetsgivarna personuppgiftsansvarig om inget annat anges.

För vissa behandlingar, såsom t.ex. medlemsregister, använder vi gemensamma system med Svenskt Näringsliv och med andra bransch- och arbetsgivarorganisationer som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Ansvaret mellan oss och Svenskt Näringsliv eller annan organisation är då reglerat i avtal, antingen i ett personuppgiftsbiträdesavtal eller i ett inbördes arrangemang för skydd av dina personuppgifter. 

 • Anställda eller tidigare anställda i Industriarbetsgivarnas medlemsföretag (vid bl.a. rådgivning, hantering av tvister, statistikframtagning, samverkan, arbetsgrupper, styrelsearbete, avtalskommittéer etc.) samt i vissa fall även andra personer som förekommer inom ramen för vår rådgivnings- och tvistehanteringsverksamhet.  
 • Kontaktpersoner i eller till Industriarbetsgivarnas medlemsföretag.
 • Mottagare av cirkulär, nyhetsbrev och dylik information från Industriarbetsgivarna.
 • Politiker, personer verksamma inom det offentliga (stat, region, kommun) eller personer i organisationer och på företag som Industriarbetsgivarna har ett intresse av att kontakta i frågor kopplade till Industriarbetsgivarnas och/eller ett medlemsföretags verksamhet.  
 • Deltagare vid Industriarbetsgivarnas kurser, seminarium, webinarium, sammankomster, nätverk och events.
 • Kontaktpersoner hos Industriarbetsgivarnas fackliga motparter och kontaktpersoner hos andra eventuella motparter samt kontaktpersoner hos andra organisationer som Industriarbetsgivarna samverkar eller har kontakt med.  
 • Kontoanvändare och besökare på Industriarbetsgivarnas hemsida (www.industriarbetsgivarna.se) samt Industriarbetsgivarnas digitala arbetsgivarguide (www.industriarbetsgivarguiden.se). 
 • Personer som kommunicerar med Industriarbetsgivarna (bl.a. via e-post) eller i tjänster för kommunikation (t.ex. Microsoft Teams).  
 • Personer som inom ramen för ett rekryteringsförfarande söker anställning, praktikplats eller dylikt hos Industriarbetsgivarna.
 • Konsulter hos Industriarbetsgivarna.
 • För anställda i Industriarbetsgivarna gäller särskild information/policy.

Administration av medlemskap, medlemsservice samt påverkansarbete (Industriarbetsgivarnas medlems- och kontaktregister)  

I samband med medlemskap hos oss kommer vi att behandla personuppgifter för att kunna administrera medlemskapet och kommunicera med medlemsföretag angående medlemskapet. Vi behöver därför kunna behandla personuppgifter om dig som kontaktperson hos/i något av våra medlemsföretag.

I syfte att vårda relationen till våra medlemsföretag och förbättra våra tjänster och vår service kan vi komma att skicka enkätundersökningar, utvärderingar och dylikt om vår verksamhet och våra tjänster till företrädare och anställda i våra medlemsföretag. För hantering av undersökningar och utvärderingar använder vi kontaktuppgifter som finns i vårt medlemsregister. Vi anpassar utskicken till relevant målgrupp, exempelvis genom att använda uppgifter om prenumeration av viss information från oss. I de fall relevant undersökning/utvärdering inte sker anonymt kommer det anges i kommunikationen med dig när undersökningen/utvärderingen skickas ut. I de fall undersökningen/utvärderingen inte är anonym kommer vi begära ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

En del av vårt arbete innebär också att bedriva påverkansarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare samt att samverka med andra intressenter i frågor som är viktiga för svensk basindustri. Detta kan exempelvis röra att besvara remisser vid förslag till ny lagstiftning eller att administrera nätverk. I dessa sammanhang kan vi komma att behandla personuppgifter som ett led i vårt påverkansarbete.  

Vi använder Svenskt Näringslivs system benämnt Tellus när vi för vårt medlems- och kontaktregister.

Vid våra egna behandlingar av personuppgifter i Tellus är vi personuppgiftsansvarig. För de medlemsföretag som är medlemmar även i andra organisationer inom Svensk Näringsliv är respektive organisation ansvarig för sin behandling av personuppgifter i Tellus. Svenskt Näringsliv är personuppgiftsansvarig för sin egen personuppgiftsbehandling. 

Kategorier av personuppgifter

 • Ditt namn
 • Din arbetsrelaterade e-postadress
 • Ditt arbetsrelaterade telefonnummer
 • Din roll/befattning
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)
 • Politiska åsikter/tillhörighet (dock enbart om du som registrerad har ett politiskt uppdrag)  

Ändamål med behandlingen

 • Administration av medlemskap hos Industriarbetsgivarna (t.ex. inträde och utträde samt annan administration) och administration av medlemsärende (t.ex. registrering och uppföljning av ärende)
 • Tillhandahålla tjänster och produkter som en registrerad har begärt eller annars kan ha intresse av (exempelvis nyhetsbrev och arbetsgivarcirkulär)
 • Utvärdera vår verksamhet i syfte att vårda relationen till våra medlemsföretag och förbättra våra tjänster och vår service till medlemsföretagen
 • Kontakt och kommunikation med politiker, beslutsfattare och andra intressenter rörande frågor som är viktiga för svensk basindustri och Industriarbetsgivarnas medlemsföretag
 • Informationsutbyte och samverkan med andra organisationer (t.ex. andra arbetsgivar- och branschorganisationer) eller relevanta aktörer, inklusive informationsutbyte i digitala kanaler, i frågor som syftar till att främja medlemsföretagens intressen.

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna administrera medlemskap och medlemsförmåner (inklusive marknadsföring av våra produkter och tjänster) samt att ha struktur över våra medlemsföretag och relevanta kontaktpersoner i respektive medlemsföretag enligt det avtal som ingåtts mellan Industriarbetsgivarna och medlemsföretag.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera vår verksamhet i syfte att vårda relationen till våra medlemsföretag och förbättra våra tjänster och vår service till medlemsföretagen.
 • I de fall undersökningar, utvärderingar etc. av vår verksamhet och våra tjänster inte sker anonymiserat behandlar vi bara dina personuppgifter om du gett oss samtycke till behandlingen.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna bedriva påverkansarbete mot beslutsfattare som är viktiga för svensk basindustri samt annat påverkansarbete som gynnar våra medlemsföretags intressen.
 • Uppgift om politisk tillhörighet behandlas bara i den utsträckning en registrerad har ett politiskt uppdrag och det rör sig om en offentliggjord uppgift.

Industriarbetsgivarnas statistik

Vi behandlar personuppgifter inom ramen för hantering av den lönestatistik som Svenskt Näringsliv producerar på uppdrag av sina medlemsorganisationer (för mer information, se www.nstat.se). Lönestatistiken tas fram i ett system, Näringslivets lönestatistik, där insamling, bearbetning och analys av statistiken sker. För de behandlingar som sker inom Svenskt Näringsliv är Svenskt Näringsliv personuppgiftsansvarig. När personuppgifter delas med Industriarbetsgivarna är vi personuppgiftsansvariga.

Kategorier av personuppgifter

 • Personnummer
 • Uppgift om lön och andra ersättningar (t.ex. månadslön, rörlig lön och skattepliktiga förmåner)
 • Anställningsuppgifter (t.ex. yrke enligt VY-kod, anställningsform och arbetstidsmått)
 • Yrkeskategori (kollektivarbetare eller tjänsteman)

Ändamål med behandlingen

 • Rådgivning till medlemsföretagen
 • Bearbetning för vårt eget analysarbete
 • Underlag i förhandlingar med fackliga motparter

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra medlemsföretags berättigade intresse av att ha information och struktur över lönebildning i syfte att verka för ett väl fungerande lönebildnings- och regelsystem på svensk arbetsmarknad.

Industriarbetsgivarnas rådgivningsverksamhet och tvistehantering

Som arbetsgivarorganisation uppträder vi som ombud för våra medlemsföretag i förhandlingar med fackliga organisationer samt i mål i domstol och skiljeförfaranden. Vi uppträder även som självständig part i centrala förhandlingar och, i vissa fall, i arbetsrättsliga tvister. Inom ramen för vårt uppdrag som arbetsgivarorganisation lämnar vi även rådgivning till våra medlemsföretag.

I samband med vår rådgivning, ärendehantering och tvistelösningsverksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter om dig som är:

 • Företrädare för någon av våra fackliga motparter;
 • Anställd i något av våra medlemsföretag;
 • Tidigare anställd i något av våra medlemsföretag
 • Motpart, ombud, vittne i en arbetsrättslig tvist eller som på annat sätt kan vara av betydelse för något förhållande i ett ärende eller en tvist.    

Omfattningen av de personuppgifter som behandlas varierar. Endast de personuppgifter som bedöms nödvändiga för respektive ärende behandlas.

Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn och personnummer)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och telefonnummer)
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)
 • Anställningsuppgifter (t.ex. tjänst/position, arbetsgivare, anställningsform, anställningstid och arbetad tid)
 • Löneuppgifter (t.ex. månadslön, rörlig lön och förmåner)
 • Facklig tillhörighet
 • Frånvaro (t.ex. sjukfrånvaro och föräldraledighet eller frånvaro som inte är styrkt)
 • Uppgifter om medarbetares beteende, misskötsamhet och arbetsgivarens åtgärder
 • Uppgifter kopplade till diskriminerings- och rehabiliteringsärenden
 • Andra uppgifter som är nödvändiga för att genomföra förhandlingar eller administrera rättsliga processer

Ändamål med behandlingen

 • Ge rådgivning till våra medlemsföretag samt kunna genomföra förhandlingar och driva rättsprocesser
 • Arbete med avtalsrörelse, konflikt, tillämpning av lag och kollektivavtal

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hjälpa våra medlemsföretag att kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter som arbetsgivare.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra medlemsföretags berättigade intresse av att vi ska kunna företräda våra medlemmar i förhandlingar samt i rättsliga processer.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja våra avtalsenliga åtaganden gentemot medlemsföretagen.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra medlemsföretags berättigade intresse av att förhandla om och ingå kollektivavtal samt administrera våra kollektivavtal och hantera processen kring avtalsrörelser.
 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra våra skyldigheter i egenskap av part till våra kollektivavtal.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi eller våra medlemsföretag ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av lag och/eller kollektivavtal.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi och våra medlemsföretag ska kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom arbetsrätten. 
 • Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara vårt och våra medlemsföretags rättsliga anspråk.

Industriarbetsgivarnas digitala kanaler

Vi informerar om oss och vår verksamhet, basindustrins förutsättningar, aktuella frågor samt utrednings- och utvecklingsarbete på www.industriarbetsgivarna.se. Vi tillhandahåller och administrerar även en digital arbetsgivarguide på www.industriarbetsgivarguiden.se som våra medlemsföretag och kontaktpersoner hos dessa har tillgång till via särskilda inloggningsuppgifter. Industriarbetsgivarna tillhandahåller även information på webbplatsen www.industrisirius.se, som numera är en undersida till Industriarbetsgivarna.se. Sirius är parternas gemensamma forum för samverkan inom massa- och pappersindustrin. På central nivå leds Sirius av en partsgemensam styrelse som omfattar representanter från Industriarbetsgivarna samt från de fackliga parterna inom massa- och pappersindustrin. Webbplatsen för den partsgemensamma informationen om Sirius ansvarar Industriarbetsgivarna för. 

Vi utför också statistiska analyser kopplade till besök på våra digitala kanaler, i syfte att effektivisera och förbättra relevansen i vår kommunikation och den information vi delar. För att skydda din integritet kommer vi så långt det är möjligt att avidentifiera personuppgifterna så att det rör sig om data som inte går att koppla till en enskild individ.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (arbetsrelaterat telefonnummer, adress och e-postadress) 
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)
 • IP-adress och andra tekniska data relaterat till enheter som används och dess inställningar
 • Cookies (För mer information om cookies, läs här)
 • Fotografier och filmer

Ändamål med behandlingen

 • Tillhandahålla och marknadsföra information till medlemsföretag och andra intressenter
 • Ge rådgivning och stöd till våra medlemsföretag
 • Marknadsföra våra event, nätverk och utbildningar samt andra sammankomster
 • Behandling av statistiska underlag för att kunna analysera besöksflöden och registreringar

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla effektiv service till våra medlemsföretag.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna begränsa tillgången till sådan information som bara medlemsföretagen eller andra specifika personer ska få tillgång till.
 • Behandlingen är nödvändig för vårt och våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna bedriva påverkans- och opinionsarbete som gynnar medlemmarnas intressen.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss och våra tjänster samt våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna få tillgång till relevanta erbjudanden och relevant kommunikation.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna ta fram besöksstatistik för webbsida och arbetsgivarguide i syfte att kunna utvärdera tjänsterna och vidareutveckla dem.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna använda personuppgifter för att utveckla, förbättra, utvärdera och effektivisera vår verksamhet.

Industriarbetsgivarnas kurser, sammankomster, nätverk och events

Vi tillhandahåller kurser och seminarier (såväl fysiska som digitala sammankomster) samt andra sammankomster för att informera om kollektivavtal, arbetsrätt, andra relevanta regelverk, vårt arbete, nyheter samt rapporter. Deltagandet sker genom anmälan till oss och i dessa sammanhang behöver vi behandla personuppgifter för att administrera och arrangera sammankomsten. Vi använder Trippus, som är ett verktyg för att hantera event, konferenser, möten och kurser, vid anmälningar till och bokningar av våra sammankomster. Efter en sammankomst (primärt kurser och seminarium) använder vi InSurvey, som är en undersökningsplattform, som verktyg för utvärdering av sammankomsten. Information om vår behandling av personuppgifter lämnas även vid användning av dessa verktyg. Är du deltar i ett digitalt format i Microsoft Teams kommer dina personuppgifter (namn, e-postadress och bild om du använder kamerafunktion) att delas med övriga deltagare. Vid vissa av våra fysiska sammankomster fotograferar och filmar vi för vår marknadsföring. Information om detta lämnas även i anslutning till respektive sammankomst. 

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (arbetsrelaterat telefonnummer, adress och e-postadress) 
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)
 • Befattning och företag
 • Särskild kost (om mat ingår i sammankomsten)
 • Resultat från utvärdering
 • Fotografier och filmer/videoinspelning (särskild information lämnas om personuppgiftsbehandling i anslutning till sammankomster där vi fotograferar eller där videoinspelning sker)

Ändamål med behandlingen

 • Registrering och administration av anmälan till sammankomsten
 • Kommunikation med deltagare inför och efter sammankomst
 • Uppföljning och utvärdering av genomförd sammankomst
 • Publicering av fotografier och/eller filmer från genomförd sammankomst

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en effektiv service till våra medlemsföretag
 • Behandlingen är nödvändig för vårt och deltagarnas berättigade intresse av att kunna genomföra en sammankomst
 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna begränsa sammankomster till medlemsföretag eller andra specifika personer
 • Behandlingen är nödvändig för att vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra kurser, seminarier, sammankomster samt andra events samt våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna få tillgång till relevanta erbjudanden.
 • Såvitt avser särskild kost är den rättsliga grunden samtycke (vilket lämnas i anslutning till att anmälan sker)

Industriarbetsgivarnas kommunikation och marknadsföring

Industriarbetsgivarnas ändamål är att främja medlemsföretagens konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet, verka för ett gott företagsklimat på grundval av företagsamhet och för en väl fungerande marknadsekonomi, att tillvarata och främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare och särskilt verka för väl fungerande lönebildnings- och regelsystem på arbetsmarknaden. I syfte att uppnå ändamålen och underlätta för medlemsföretagen arbetar vi aktivt med information om oss, nyheter som berör basindustrin och våra medlemsföretag samt annan kommunikation som vi tror kan främja våra ändamål. Vi utför också statistiska analyser av vår kommunikation och marknadsföring för att effektivisera kommunikationen och förbättra relevansen i den information vi tillhandahåller. För vår kommunikation och marknadsföring behöver vi behandla personuppgifter. Vi använder plattformen APSIS Pro som verktyg för kommunikation och marknadsföring, t.ex. vid utskick av nyhetsbrev och arbetsgivarcirkulär samt inbjudan till olika seminarium och sammankomster.

För att skydda din integritet kommer vi så långt det är möjligt att avidentifiera personuppgifterna så att det rör sig om data som inte går att koppla till en enskild individ. Vid användning av APSIS Pro har vi vidtagit särskilda åtgärder för att begränsa den behandling av personuppgifter som inte är absolut nödvändig. I de fall vi behöver behandla personuppgifter vid användning av APSIS Pro gallras dessa därefter skyndsamt.

Du har alltid rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick via avprenumerationslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längst upp i denna information under avsnittet ”Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter”).

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (arbetsrelaterat telefonnummer, adress och e-postadress) 
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)
 • Statistiska underlag avseende besöksflöden, öppnings- och läsningsstatistik
 • Avidentifierade resultat från utvärderingar och annan feedback kopplat till våra tjänster och produkter

Ändamål med behandlingen

 • Utskick av nyhetsbrev, arbetsgivarcirkulär och annan information
 • Utskick med erbjudanden om kurser, sammankomster, nätverk, events och andra erbjudanden om tjänster/produkter som vi erbjuder
 • Framtagande av analyser och statistik över användning och interaktion med oss, t.ex. respons på våra utskick, öppnings- och läsningsstatistik relaterat till utskick, resultat från utvärderingar och annan kommunikation/utvärdering av våra tjänster och produkter

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla effektiv service med relevant kommunikation till våra medlemsföretag
 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter och våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna få bra medlemsnytta

Rättsliga förpliktelser

Av viss lagstiftning som Industriarbetsgivarna måste följa, t.ex. bokföringslagen, följer att personuppgifter måste behandlas.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (arbetsrelaterat telefonnummer, adress och e-postadress) 
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)

Ändamål med behandlingen

 • Nödvändig hantering för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, dom eller myndighetsbeslut

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt lag

Rekrytering

Om du söker anställning eller praktikplats hos oss kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter inom ramen för vårt rekryteringsförfarande.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Identitetsuppgifter inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, adress och e-postadress) 
 • Bild- och ljudmaterial
 • Kompetensuppgifter
 • Uppgift om facklig tillhörighet
 • Uppgift om omdöme
 • Uppgift om sociala förhållanden

Ändamål med behandlingen

 • Hantera rekryteringsprocessen (ta emot och granska dina ansökningshandlingar, t.ex. CV och personligt brev, utvärdera din ansökan, kommunicera med dig under rekryteringsprocessen samt inhämta referenser i enlighet med överenskommelse oss emellan)
 • Hantera och bemöta rättsliga krav i händelse av tvist

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett eventuellt anställningsavtal träffas.
 • Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
 • Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter, behandlar vi endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av ditt uttryckliga samtycke eller om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Förutom de personuppgifter du själv lämnar till oss, kan vi kan komma att samla in personuppgifter från tredje part: 

 • Från våra medlemsföretag;
 • Från våra fackliga motparter;
 • Bolagsverket;
 • Externa sidor (detta rör i sådana fall offentliggjorda uppgifter och enbart i enstaka fall om behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att komma i kontakt med dig i en särskild fråga);

Inom ramen för vår rådgivningsverksamhet, ärendehantering och tvistelösningsverksamhet kan de personuppgifter vi behöver behandla om dig inhämtas från ett antal olika källor, exempelvis från dig själv, från våra medlemsföretag, från din fackliga organisation, från annat ombud som företräder dig, från myndighet m.m.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita tjänsteleverantörer för att kunna utföra vårt arbete och tillvarata medlemsföretagens intressen. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer eller leverantörer av molnbaserade verktyg för kommunikation, konferens- och mötesbokningar samt kursutvärderingar. I den mån sådana tjänsteleverantörer får tillgång till personuppgifter från oss, är de anlitade leverantörerna att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss. Vi har i dessa fall ett ansvar för att ingå avtal med våra personuppgiftsbiträden och lämna instruktioner till dessa om hur de får behandla de personuppgifter vi tillhandahåller. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dessa kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen och under åtagande att endast behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra aktörer som har ett självständigt personuppgiftsansvar. Sådana aktörer kan bl.a. vara våra fackliga motparter, Svenskt Näringsliv och andra arbetsgivar- och branschorganisationer samt deras bolag i den mån det krävs för att samverkan mellan organisationerna ska fungera. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter och andra aktörer när så krävs enligt lag eller för att Industriarbetsgivarna ska kunna ta till vara sina lagliga rättigheter. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, t.ex. polisen, Skatteverket eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens information om integritet och personuppgiftshantering.

Övriga

De sammankomster (främst kurser och seminarium) som vi arrangerar i digital form administreras huvudsakligen genom mötesplattformen Microsoft Teams. När du deltar i en sammankomst (kurs, seminarium, möte och dyl.) i Microsoft Teams kommer dina personuppgifter (namn, e-postadress och video om du använder kamerafunktionen) att delas med övriga deltagare.

För visst IT-stöd kan uppgifterna komma att överföras till ett land utanför EU/EES. Det gäller t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Som personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dessa behandlingar sker i enlighet med bestämmelser inom EU/EES.

När personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Om du vill ha ytterligare information om dessa skyddsåtgärder är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas ut till rätt person.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller kompletteras.

I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

Rätt till radering

Du kan, i vissa fall, begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bl.a. om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för;
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse;
 • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt;
 • Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för;
 • Uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.

Om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse (t.ex. bokföring, skatteregler etc.) eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse (t.ex. statistik) är behandlingen ändå tillåten. Likaså är behandlingen tillåten om vi behöver uppgiften för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.

Rätt till begränsning

Du har, i vissa fall, rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om, och när, vi inte längre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och använder som rättslig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna om du har lämnat ditt samtycke till det, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Om vi kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av ett rättsligt anspråk är behandlingen ändå tillåten. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har, som registrerad, rätt till dataportabilitet (dvs. rätt att själv få ut dina personuppgifter eller få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig) avseende de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss. Denna rätt gäller endast uppgifter där den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller avtal. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Rätt att återkalla ett samtycke

I de fall behandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket. Vi kommer då inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på samtycket, om vi inte på grund av legala skäl är förpliktade att fortsätta behandla dina personuppgifter eller har en annan berättigad grund för behandlingen. Notera att ett återkallat samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling som skett baserat på ditt samtycke innan det drogs tillbaka.


Cookiepolicy

Denna policy innehåller information om cookies som vi, Industriarbetsgivarna, använder på våra webbplatser och i våra digitala tjänster.

Uppdaterad 6 december 2023

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av oss. Vi använder cookies på vår webbplats, industriarbetsgivarna.se, så som i vår digitala arbetsgivarguide, industriarbetsgivarguiden.se. Denna cookiepolicy förklarar hur vi använder cookies och informerar om din möjlighet att välja hur de ska användas. Se även vår Integritetspolicy vad gäller vår hantering av dina personuppgifter.

Vi kommer löpande se över vår cookiepolicy och anpassa den information som lämnas i de fall vi bedömer det nödvändigt. Det innebär att vi kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan. Vi kommer då att informera om det på lämpligt sätt. Senaste versionen av vår cookiepolicy finns alltid tillgänglig på våra webbplatser samt i anslutning till våra digitala tjänster. Datum för senaste uppdatering anges alltid i anslutning till informationen.

In English:

cookie policy

En cookie kan placeras som förstapartscookie eller tredjepartscookie. En förstapartscookies är en cookie som placeras av Industriarbetsgivarna såsom innehavaren av webbplatsen (t.ex. på industriarbetsgivarna.se). Tredjepartscookies placeras av en annan webbplatsinnehavare.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens enhet för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid. Se vår cookieförteckning för beskrivning av vilka cookies vi använder på våra webbplatser och i våra digitala tjänster och vilken typ av cookie/giltighetstid som gäller.

En cookie gör det möjligt för oss att känna igen din enhet och bl.a. samla information om vilka sidor du besökt, vilka funktioner du använt och att komma ihåg sådana val du tidigare gjort när du återkommer till en webbplats vid ett senare tillfälle.

Att använda cookies på webbplatser är ofta en förutsättning för att en webbplats ska fungera optimalt.

I de fall cookies samlar in uppgifter om dig som anses utgöra personuppgifter, t.ex. IP-adresser, gäller vid sidan av denna information även Industriarbetsgivarnas Integritetspolicy/Information om behandling av personuppgifter.

Utöver ovan angiven förteckning använder vi även funktioner för statistik och annonsering från:

 • Facebook i syfte att rikta anpassad information på Facebook till de enheter som har besökt våra hemsidor. På industriarbetsgivarna.se finns delningsknappar för sociala medier. När man väljer att dela en artikel på Facebook så sätter Facebook cookies i din webbläsare. Du kan läsa mer om Facebooks cookies här: https://www.facebook.com/business/gdpr?notif_id=1526589150889806. Du kan välja att inte ta emot anpassad information genom att ändra dina annonsinställningar när du är inloggad på Facebook.
 • X (f.d. Twitter): På industriarbetsgivarna.se finns delningsknappar för sociala medier. När man väljer att dela en artikel på Twitter så sätter Twitter cookies i din webbläsare. Du kan läsa mer om Twitters integritetspolicy här https://twitter.com/en/privacy
 • LinkedIn: På industriarbetsgivarna.se finns delningsknappar för sociala medier. När man väljer att dela en artikel på LinkedIn så sätter LinkedIn cookies i din webbläsare. Du kan läsa mer på LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
 • Google. Vi använder Google Analytics för att analysera och utveckla våra digitala tjänster. Du kan läsa mer om Google Analytics cookies här: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage och om hur avstår från fortsatt användning av sådana cookies här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Ungapped: Vi skickar nyhetsbrev och annan information samt ibland eventinbjudningar med hjälp av det webbaserade verktyget Ungapped. Ungapped mäter och sammanställer statistik över öppningar och klick i nyhetsbreven. Mer information finns på https://ungapped.se. Vi har anpassat den statistik vi tar del av genom att använda en funktion i Ungapped som innebär att vi bara får statistik när det är absolut nödvändigt för oss, t.ex. vid inbjudningar till sammankomster och events. I de allra flesta fall genererar våra utskick därför ingen statistik överhuvudtaget rörande öppningar och klick i våra nyhetsbrev.   
 • Youtube: På vissa sidor bäddar vi in Youtubes videospelare för att kunna visa video som finns på Youtube. Youtube sätter cookies i din dator när detta sker. Mer information finns på https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US
 • Vimeo: På vissa sidor bäddar vi in Vimeos videospelare för att kunna visa video som finns på Vimeo. Vimeo sätter cookies i din dator när detta sker. Mer information finns på https://vimeo.com/cookie_policy

Kontakta oss

Om du har frågor om hur vi använder cookies eller i övrigt behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på: 

Industriarbetsgivarna
Dataskydd
Box 5501
114 85 Stockholm

E-post: info@industriarbetsgivarna.se
Telefon: 08-762 67 55


Vi företräder drygt 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Föreningen Industriarbetsgivarna är en renodlad arbetsgivarorganisation med medlemskap i Svenskt Näringsliv. Organisationen består av fem ingående förbund, som i sin tur är medlemmar i Industriarbetsgivarna för att styra in medlemsinflytandet från de olika branscherna. De fem förbunden är Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund, Byggnadsämnesförbundet och SVEMEK.

Företagen inom Industriarbetsgivarna har flera gemensamma nämnare

 • Företagen är högt beroende av export till världsmarknaden. Långsiktig internationell konkurrenskraft är därmed en helt avgörande fråga.
  
 • Företagen är kapitalintensiva med anläggningar som kräver stora investeringar med långa planeringshorisonter och har därmed behov av långa avtalsperioder.
  
 • Företagen har ett stort behov av kompetenta medarbetare. Omvärlden ställer höga krav på företagens omställningsförmåga och därmed höga krav på flexibilitet och kompetens.
  
 • Företagen är råvarubaserade. Närhet till och priset på råvaror är fundamentalt för verksamheten.

Industriarbetsgivarnas service

Inom Industriarbetsgivarna arbetar vi med frågor och service som rör medlemsföretagen, såsom löpande rådgivning kring lagar och avtal, fackliga förhandlingar, juridisk rådgivning och juridisk assistans i domstolsprocesser, expertstöd inom arbetsmiljöfrågor och kompetensförsörjning samt utbildningar och seminarier anpassade till våra branscher.

Vi arbetar också med utrednings- och utvecklingsarbete och vi förhandlar om löner och allmänna villkor för att sluta kollektivavtal för våra medlemsföretag. Vårt arbete går ut på att underlätta för medlemmarna så att de kan ägna sig åt sin kärnverksamhet.

Styrelse

Stål och Metall Arbetsgivareförbundet:
Göran Björkman, vd och koncernchef Alleima, ordförande
Martin Lindqvist, koncernchef SSAB
Stefan Widing, vd Sandvik AB

Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet:
Henrik Sjölund, koncernchef Holmen, vice ordförande
Måns Johansson, VIDA Koncernen

Gruvornas Arbetsgivareförbund:
Mikael Staffas, koncernchef Boliden, vice ordförande

Byggnadsämnesförbundet:
Magnus Ohlsson, Heidelberg Materials Cement Sverige AB

SVEMEK:
Ola Linde, vd Hjort Conveyor AB

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Göran Björkman, Alleima, mot vit bakgrund
Industriarbetsgivarnas ordförande Göran Björkman. Foto: Alleima.

Industriarbetsgivarnas förbund

Industriarbetsgivarna företräder över 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. 

Industriarbetsgivarna bildades i sin första form redan 2009. En ny form av organisationen bildades 2012 med all personal på plats under samma tak på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Även om Industriarbetsgivarna kunde verka och fungera som en tydlig arbetsgivarpart, var inte den underliggande juridiska strukturen lika renodlad. Därför bildades Föreningen Industriarbetsgivarna med full verkan från den 1 juli 2015. Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund och SVEMEK blev föreningens medlemmar. 1 januari 2017 blev även vårt femte förbund, Byggnadsämnesförbundet (BÄF), medlem. Genom förändringen fick Industriarbetsgivarna en formell och juridisk stomme och arbetet med arbetsgivarfrågorna förenklades, fokuserades och effektiviserades. Föreningen Industriarbetsgivarna blev ny avtalspart i Industriavtalet och ny avtalspart på den svenska arbetsmarknaden. I september 2018 gick flyttlasset från Kungsträdgårdsgatan till Näringslivets Hus på Storgatan i Stockholm.  

Industriarbetsgivarnas kontor på Storgatan 19 i Stockholm. Foto: Cathrin Lindell

Organisation

Byggnadsämnesförbundet är en ideell förening, men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast.

Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman. Styrelsen tillsätter VD.

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB är det gemensamma servicebolaget för arbetsgivarförbunden Byggnadsämnesförbundet, Stål och Metall Arbetsgivarförbundet, Gruvornas Arbetsgivarförbund, SVEMEK och Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet.

Tegelvägg
Foto: Mostphotos

Stadgar

Här kan du ladda ner Byggnadsämnesförbundets, Föreningen Industriarbetsgivarnas samt Svenskt Näringslivs stadgar.

Byggnadsämnesförbundets styrelse

Styrelsen i Byggnadsämnesförbundet består av företrädare för medlemsföretagen.

Magnus Ohlsson, Heidelberg Materials Cement Sverige AB, ordförande
Patrik Björkengren, Saint-Gobain Sweden AB – Scanspac
Daniel Juvél, SMA Mineral AB
Joakim Brenden, Paroc AB
Ulrika Swennberg, UBAB Ulricehamns Betong AB
Anna Wiklund, Strängbetong AB
Bo Nilsson, Ardagh Glass Limmared AB
Angelika Bohlin, Swerock
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Kontakt

Marie Tambour
Marie Tambour
Redovisningsansvarig, VD-assistent

Historik

Före bildandet av Byggnadsämnesförbundet – dåvarande Svenska Byggnadsämnesindustriförbundet – fanns medlemsföretag inom branschen anslutna till den 1902 bildade Allmänna Arbetsgivareförningen i Malmö. Byggnadsämnesförbundet bildades den 30 mars 1908 i Malmö. Det var närmast häradshövdning Ernst Wehtje, Malmö, som blev skaparen av Byggnadsämnesförbundet. Detta skulle omfatta arbetsgivare som bedrev fabriksmässig tillverkning av byggnadsmaterial, såsom cement, kalk, tegel, sandsten o.d. Till inträde i förbundet antecknade sig omedelbart 17 företag med 1.791 arbetare.

Byggnadsämnesförbundets första riksavtal för arbetare träffades den 12 juni 1909 mellan Svenska Byggnadsämnesindustriförbundet och Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet. Den 7 februari 1950 träffade Byggnadsämnesförbundet det första riksavtalet för tjänstemän med Svenska Industritjänstemannaförbundet.

Läs mer:

cementblock i hamn
Foto: Mostphotos

1908: Förbundet bildas i Malmö.

1909: Första Riksavtalet (Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet).

1977: Regionverksamhet tillsammans med Livsmedelsindustrins arbetsgivareförbund (LAF).

1991: Sveriges Buteljglasbruks Förbund inlemmas i BÄF.

1993: BÄF, LAF, GAF och Allmänna arbetsgivareförbundet bildar ALMEGA.

1997: Industriavtalet träffas.

2002: Lämnar ALMEGA kanslisamverkan med LAF.

2008: Samverkan med LI/LAF upphör. Flytt till Jernkontoret.

2017: BÄF ansluter till Industriarbetsgivarna där tidigare Stål och Metall, Skogsindustrierna, SVEMEK och Gruvornas arbetsgivareförbund ingår.

Organisation

Gruvornas Arbetsgivareförbund är en ideell förening, men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast i det dagliga arbetet.

Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman. Styrelsen tillsätter VD.

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB är det gemensamma servicebolaget för arbetsgivarförbunden Byggnadsämnesförbundet, Stål och Metall Arbetsgivarförbundet, Gruvornas Arbetsgivarförbund, SVEMEK och Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet.

Koppar i Rönnskär
Foto: Boliden

Stadgar

Här kan du ladda ner Gruvornas Arbetsgivareförbunds, Föreningen Industriarbetsgivarnas samt Svenskt Näringslivs stadgar.

Styrelsen för Gruvornas arbetsgivareförbund

Styrelsen i Gruvornas Arbetsgivareförbund består av företrädare för medlemsföretagen.

Mikael Staffas, Boliden, ordförande
Jan Moström, LKAB, vice ordförande
Staffan Sandström, Zinkgruvan Mining AB
Michael Palo, LKAB
Patrik Rylander, Drillcon AB
Stefan Romedahl, Boliden AB
Marcel Gestranius, Nordkalk AB
Åsa Allan, Kaunis Iron AB
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Kontakt

Marie Tambour
Marie Tambour
Redovisningsansvarig, VD-assistent

Historik

1891: Norbergs Bergslags Grufägarförening (Sveriges första arbetsgivareförening) bildas.

1906: Gruvföretag ingår i det nystartade Jernbruksförbundet.

1916: Mellansvenska Gruvförbundet (fristående exportgruvor)

1951: Bruksgruvorna ansluter sig till MGF.

1969: Stora gruvstrejken.

1973: GAF bildas inom SAF:s allmänna grupp (LKAB tillhör Statsföretagens förhandlingsorganisation).

1992: LKAB ansluter till GAF.

1994: GAF lämnar Allmänna Gruppen – Metallgruppen bildas.

1997: Industriavtalet träffas.

2004: GAF och Svenska Gruvföreningen bildar Svemin.

2009: Metallgruppen och Industri- och Kemigruppen bildar Industriarbetsgivarna.

2013: Den nya organisationen för svensk basindustri bildas av Skogsindustrierna, Stål och Metall, Gruvornas arbetsgivareförbund och SVEMEK och genomför kollektivavtalsförhandlingar. Namnet Industriarbetsgivarna behålls.

2015: Industriarbetsgivarna blir bärare av kollektivavtalen för samtliga i samverkan ingående förbund.

Organisation

Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet är en ideell förening men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast i det dagliga arbetet. 

Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman. Styrelsen tillsätter VD. 

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB är det gemensamma servicebolaget för arbetsgivarförbunden Byggnadsämnesförbundet, Stål och Metall Arbetsgivarförbundet, Gruvornas Arbetsgivarförbund, SVEMEK och Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet.

Anemoner i skogsbacke
Foto: Björn Westerlund/Mostphotos

Stadgar

Här kan du ladda ner Skogsindustrierna Arbetsgivarförbundets, Föreningen Industriarbetsgivarnas samt Svenskt Näringslivs stadgar.

Styrelsen för Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet

Styrelsen i Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet består av företrädare för medlemsföretagen.

Henrik Sjölund, Holmen, ordförande
Ulf Larsson, SCA
Per Lyrvall, Stora Enso
Lotta Lyrå, Södra Skogsägarna
Olof Winblad von Walter, Metsä Board
Lennart Eberleh, Arctic Paper
Marcus Westdahl, Setra Group
Morten Kristiansen, Moelven
Eva Thunholm, Ahlstrom-Munksjö
Per Swärd, Smurfit Kappa
Per-Ragnar Bergkvist, Bergkvist-Siljan,
Ivar Vatne, Billerud
Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna
Måns Johansson, VIDA koncernen
Anita Sjölander, Nordic Paper
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Kontakt

Marie Tambour
Marie Tambour
Redovisningsansvarig, VD-assistent

Historik

1890: Svenska Cellulosaföreningen (bransch) bildas.

1898: Pappersbruksföreningen bildas.

1907: Sågverksförbundet bildas.

1969: Sammanslagning av Pappersbruksföreningen och Svenska Cellulosaföreningen.

1973: Ytterligare sammanslagning med Sågverksförbundet (SSIF bildas).

1997: Industriavtalet träffas.

1999: Skogsindustrierna (sammanslagning av bransch och arbetsgiveri) bildas.

2013: Den nya organisationen för svensk basindustri bildas av Skogsindustriernas arbetsgivaredel, Stål och Metall, Gruvornas arbetsgivareförbund och SVEMEK och genomför kollektivavtalsförhandlingar.

2015: Industriarbetsgivarna blir bärare av kollektivavtalen för samtliga i samverkan ingående förbund.

Organisation

Stål och Metall Arbetsgivareförbundet är en ideell förening, men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast i det dagliga arbetet.

Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman. Styrelsen tillsätter VD.

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB är det gemensamma servicebolaget för arbetsgivarförbunden Byggnadsämnesförbundet, Stål och Metall Arbetsgivarförbundet, Gruvornas Arbetsgivarförbund, SVEMEK och Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet.

Sölvesborgsbron
Foto: Mostphotos

Stadgar

Här kan du ladda ner Stål och Metalls Arbetsgivareförbundets, Föreningen Industriarbetsgivarnas samt Svenskt Näringslivs stadgar.

Stål och Metall Arbetsgivareförbundets styrelse

Stål och Metall Arbetsgivareförbundets styrelse består av företrädare för medlemsföretagen.

Martin Lindqvist, SSAB AB, ordförande
Marcus Hedblom, Ovako AB
Göran Björkman, Alleima
Stefan Widing, Sandvik AB
Ad Raatgeep, Suzuki Garphyttan AB
Björn Wiborg, Nordic Brass Gusum AB
Pål Åström, Outokumpu Stainless AB
Rickard Qvarfort, Ovako Tube & Ring  AB
Håkan Dedorsson, Björneborg Steel AB
Anders Johansson, Booforge Steel AB
Ivan Svensson, Skyllbergs Bruks AB
Jörgen Hedström, Åkers AB
Simon Hedberg, Nords International AB
Pär Emanuelsson, Uddeholms AB
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Kontakt

Marie Tambour
Marie Tambour
Redovisningsansvarig, VD-assistent

Historik – från Järnbruksförbundet till Stål och Metall

1896: Första fackföreningarna bildades vid järnbruken.

1899: Första egentliga järnbruksstrejken (Kholswa bruk).

1906: Järnbruksförbundet bildas.

1986: Namnändring till Stål och Metallförbundet.

1988: Kanslisamverkan med SVEMEK.

1994: Metallgruppen bildas genom att Gruvornas Arbetsgivareförbund ansluter till kanslisamverkan med Stål och Metall och SVEMEK.

1997: Industriavtalet träffas.

2006: Namnbyte till Stål och Metall Arbetsgivareförbundet i samband med att förbundet firade 100 år.

2009: Metallgruppen och Industri- och Kemigruppen bildar Industriarbetsgivarna.

2013: Den nya organisationen för svensk basindustri bildas av Skogsindustrierna, Stål och Metall, Gruvornas arbetsgivareförbund och SVEMEK och genomför kollektivavtalsförhandlingar. Namnet Industriarbetsgivarna behålls.

2015: Industriarbetsgivarna blir bärare av kollektivavtalen för samtliga i samverkan ingående förbund.

Organisation

SVEMEK är en ideell förening, men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast i det dagliga arbetet.

Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman. Styrelsen tillsätter VD.

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB är det gemensamma servicebolaget för arbetsgivarförbunden Byggnadsämnesförbundet, Stål och Metall Arbetsgivarförbundet, Gruvornas Arbetsgivarförbund, SVEMEK och Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet.

Skärmaskin
Foto: Rikard Westman

Stadgar

Här kan du ladda ner SVEMEK:s, Föreningen Industriarbetsgivarnas samt Svenskt Näringslivs stadgar.

SVEMEK:s styrelse

SVEMEKs styrelse består av företrädare för medlemsföretagen.

Ola Linde, Hjort Conveyor AB, ordförande
Kristian Jonsson, Bala Agri AB, vice ordförande
Dennis Forssell, AB H Forssells Smidesverkstad
Jan Lagerstedt, Contiga AB
Richard Mårtensson, Ljungs Smide AB
Lennart Jakobsson, Sunds Industrier  AB
Simon Persson, Adapteo AB
Mattias Skeppstedt, AB Larsson & Kjellberg
Andreas Janusz, Allround Låsservice AB
Johan Gustafsson, Nordmec i Malmfälten AB
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Kontakt

Marie Tambour
Marie Tambour
Redovisningsansvarig, VD-assistent

Historik

1884: Stockholms Smides och Mekaniska Verkstadsförening bildas.

1917: Lokalavtal med Smedernas Fackförening.

1930: Medlemskap i Verkstadsföreningen (AD-dom Verkstadsavtalet ej tillämpligt för Smidesfirmor).

1932: Bilverkstädernas Arbetsgivareförbund med sektion för smidesverkstäder bildas.

1942: Smides och Verkstadsidkares Arbetsgivareförbund (namnbyte till Smidesverkstädernas Arbetsgivareförbund) bildas.

1967-1969: Kanslisamverkan med Motorbranschens arbetsgivarförbund.

1976: Namnbyte till Svetsmekaniska Arbetsgivareförbundet.

1988: Lämnar MAF, inleder kanslisamverkan med Stål och Metall.

1994: Metallgruppen bildas (Stål och Metall, SVEMEK och Gruvornas arbetsgivareförbund)

1997: Industriavtalet träffas.

2005: Namnbyte till SVEMEK.

2009: Metallgruppen och Industri- och Kemigruppen bildar Industriarbetsgivarna.

2013: Den nya organisationen för svensk basindustri bildas av Skogsindustrierna, Stål och Metall, Gruvornas arbetsgivareförbund och SVEMEK bildas och genomför kollektivavtalsförhandlingar. Namnet Industriarbetsgivarna behålls.

2015: Industriarbetsgivarna blir bärare av kollektivavtalen i samtliga i samverkan ingående förbund.


Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss! Här hittar du direktnummer till våra medarbetare och telefonnummer till vår rådgivning. Industriarbetsgivarna verkar över hela landet och vi finns representerade med kontor i Stockholm

Du som är medlem i Industriarbetsgivarna är välkommen att kontakta vår rådgivning där du får hjälp med dina frågor om arbetsrätt eller tolkning av kollektivavtalet.

Våra kollektivavtal, svar på vanliga frågor, mallar och arbetsrättslig information hittar du på Industriarbetsgivarguiden. För att kunna ta del av informationen på Industriarbetsgivarguiden behöver du skapa ett användarkonto. Det gör du här. Saknar du ert medlemsnummer, kontakta oss på info@industriarbetsgivarna.se.

Kvinna (fotograferad uppifrån) arbetar med laptop
Foto: Olga Romanova/Mostphotos

Adresser

Ring eller maila
Telefon växel: 08-762 67 55
Telefon rådgivning: 08-762 67 70
E-post: info@industriarbetsgivarna.se 
E-post rådgivning: rad@industriarbetsgivarna.se

Besöksadress
Industriarbetsgivarna
Storgatan 19
114 51 Stockholm

Postadress
Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

Vid leveranser, vänligen uppge:
Skeppargatan 37, 114 52 Stockholm

Fakturaadress
Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Fack 826
FE 809
751 75 Uppsala

Organisationsnummer: 556625 – 8389

Det går även bra att skicka fakturan i PDF-format till denna e-post: efakt.industriarbetsgivarna@devo.se

OBS! Var uppmärksam på att ovan fakturaadress måste anges på fakturan, oavsett om den skickas till oss som PDF via e-post eller som pappersfaktura.

Medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Industriarbetsgivarna.

Vd och administration


Per Hidesten
Per Hidesten
VD
Karin Johansson
Karin Johansson
Administrativ chef
Cathrin Lindell
Cathrin Lindell
Ansvarig kurs- och mötesverksamhet, medlemsservice
Sofia Stensson
Sofia Stensson
Samordningsansvarig förhandlar- och juridikenheterna samt medlemsservice
Marie Tambour
Marie Tambour
Redovisningsansvarig, VD-assistent

Juridik och förhandling


Per Widolf
Per Widolf
Förhandlingschef
Kristina Karmestedt Estman
Kristina Karmestedt Estman
Biträdande förhandlingschef
Karolina Sjöberg
Karolina Sjöberg
Chefsjurist
Niklas Berthelson
Niklas Berthelson
Arbetsrättsjurist, förhandlare
Martin Brorell
Martin Brorell
Rådgivare, förhandlare
Lotta Gahmberg
Lotta Gahmberg
Rådgivare, förhandlare
Camilla Garfvé
Camilla Garfvé
Rådgivare, förhandlare
Jenny Moberg
Jenny Moberg
Rådgivare, förhandlare
Sarah Mårtensson
Sarah Mårtensson
Rådgivare, förhandlare
Mirjam Olofsson
Mirjam Olofsson
Process- och arbetsrättsjurist
Christian Rimmerfeldt
Christian Rimmerfeldt
Arbetsrättsjurist, förhandlare
Charlotta Steinwall
Charlotta Steinwall
Ansvarig internationella arbetsgivarfrågor, arbetsrättsjurist, förhandlare
Linda Thomasson
Linda Thomasson
Process- och arbetsrättsjurist
Clara Wiklund
Clara Wiklund
Arbetsrättsjurist, förhandlare

Arbetsmiljö


Karin Bennbom
Karin Bennbom
Expert, rådgivare arbetsmiljö
Åsa Dahlfors
Åsa Dahlfors
Expert, rådgivare arbetsmiljö

Ekonomisk analys


Kerstin Hallsten
Kerstin Hallsten
Chefekonom
Brenden Grath
Brenden Grath
Ekonom

Kommunikation


Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef
Gustaf Anderson
Gustaf Anderson
Kommunikatör
Ebba Fredin
Ebba Fredin
Presschef

Kompetensfrågor


Fredrik Gunnarsson
Fredrik Gunnarsson
Ansvarig kompetensförsörjning
Jesper Hedin Hirasawa
Jesper Hedin Hirasawa
Expert kompetensförsörjning

Rådgivning

Om ditt företag är medlem i Industriarbetsgivarna och du har frågor eller behöver råd som arbetsgivare kring kollektivavtal eller arbetsrätt är du välkommen att kontakta vår rådgivning. Här svarar erfarna förhandlare och jurister på dina arbetsgivarfrågor!

Kontakta oss gärna i ett tidigt skede – det möjliggör att vi tillsammans kan gå igenom förutsättningarna och eventuella åtgärder samt lägga upp en strategi inför exempelvis lokala förhandlingar.

Telefon
Du får svar direkt om du ringer till rådgivningen på 08-762 67 70.

E-post
Du kan även välja att e-posta* till rådgivningen på rad@industriarbetsgivarna.se. Vi besvarar e-postfrågor vardagar inom ett dygn.

Öppettider
måndag-torsdag kl 08.30-16.30
fredag 08.30-16.00
lunch kl 12.00-13.00


Under juni, juli och augusti
måndag-fredag 08.30-16.00
lunch 12.00-13.00

Sarah Mårtensson
Foto: Håkan Flank

*Tänk på att när du kontaktar oss per e-post innebär det att personuppgifter kan komma att behandlas digitalt. Vi ber dig därför att särskilt tänka på följande:

 • Använd inte personuppgifter (t.ex. namn, personnummer, bilder eller filmer) i e-post om det inte är nödvändigt. Tänk även på hur du formulerar e-postrubriker och undvik att använda personuppgifter i ämnesraden.
 • Om det är möjligt, hantera personuppgifter muntligen genom att ringa oss i stället för att använda e-post.
 • Iaktta försiktighet när det gäller att hantera känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter om en enskild individs hälsotillstånd, fackligt medlemskap, ekonomiska förhållanden etc.) per e-post. Skicka inte sådan dokumentation till oss utan föregående kontakt. Rör ditt ärende känsliga personuppgifter som behöver skickas till oss digitalt, vill vi att du vidtar extra säkerhetsåtgärder t.ex. genom lösenordsskydd och kryptering av e-postmeddelandet. Vid osäkerhet, kontakta oss.

Industriarbetsgivarna gallrar inkommen e-post (inklusive sådan dokumentation som skickats till oss i ett ärende) när rådgivningsärendet är avslutat. Du kan därför komma att behöva skicka in dokumentation på nytt om du kontaktar oss igen i samma ärende.    

Läs om vår behandling av personuppgifter nedan.


Regionverksamhet

Industriarbetsgivarna vill ha en nära och personlig kontakt med medlemsföretagen i hela Sverige. Därför anordnar vi regionala aktiviteter och för ständig dialog med Svenskt Näringslivs lokalkontor.

Få direkt information i din e-post om aktiviteter i just din region genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar även våra regionala aktiviteter här.

Vi välkomnar alla medlemsföretag att kontakta oss med era frågor som arbetsgivare t.ex. inför en lokal förhandling med facket. Ju tidigare desto bättre! Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.

Våra experter inom exempelvis arbetsmiljö och kompetensförsörjning finner du här.

Per Hidesten och Per Widolf
Vd Per Hidesten och förhandlingschef Per Widolf vid regional träff i Skellefteå

Samverkan inom Industriarbetsgivarna

Här kan du läsa mer om några av de organisationer som Industriarbetsgivarna är en del av eller samverkar nära med.

Industriavtalet är frukten av en växande samsyn mellan arbetsmarknadens parter rörande villkoren för industriell verksamhet. Syftet är att främja tillväxt och goda arbetsförhållanden genom att parterna tar gemensamt ansvar för lönebildningen. Avtalet skapar förutsättningar för en smidigare lönebildning genom att reglera hur förhandlingar kring kollektivavtal ska gå till. I avtalet redovisas också gemensamma bedömningar i frågor som påverkar industriklimatet. Parterna har ett gemensamt intresse av goda ekonomiska förutsättningar för svensk industri.

Industriavtal gäller från den 1 juli 2011 då det ersatte det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige. Industriavtalet, som undertecknades den 21 juni 2011, förstärkte och breddade parternas gemensamma arbete för att utveckla svensk industri. Det förstärkte också industrins lönenormerande roll genom tydligare syfte och inriktning och delvis nya regler för förhandlingarna.

Avtalet har undertecknats av medlemmarna i Industrirådet som består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Industrirådets uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet.

Parter i Industrirådet:

 • Grafiska Företagens Förbund
 • GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
 • IF Metall
 • IKEM
 • Industriarbetsgivarna
 • Jernkontoret
 • Livsmedelsarbetareförbundet
 • Livsmedelsföretagen
 • Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
 • Skogsindustrierna
 • Svemin
 • Sveriges Ingenjörer
 • Teknikföretagen
 • TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
 • Trä- och Möbelföretagen
 • Unionen

Integritet och behandling av personuppgifter

Så behandlar Industriarbetsgivarna dina personuppgifter.

Uppdaterad 6 december 2023

För Industriarbetsgivarna är personlig integritet viktigt. Vi värdesätter dataskydd och hanterar alltid dina personuppgifter ansvarsfullt. I följande information beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter och hur behandlingen sker. Vi beskriver också vilka rättigheter du har om vi behandlar dina personuppgifter. Behandlingen kan skilja sig åt beroende på vem du är och vilken relation du har till oss.

Informationen som lämnas här gäller alla personuppgifter som Industriarbetsgivarna behandlar. Det är därför viktigt att du läser informationen och förstår den.

Vi kommer löpande att se över informationen och anpassa den till de behandlingar vi bedömer är nödvändiga. Om informationen förändras kommer vi att berätta hur förändringen påverkar behandlingen av dina personuppgifter.

In English:

Privacy and processing of personal data

cookie policy

Kvinna (fotograferad uppifrån) arbetar med laptop
Foto: Olga Romanova/Mostphotos

Föreningen Industriarbetsgivarna (”Industriarbetsgivarna”) är en arbetsgivarorganisation som består av en sammanslutning av fem arbetsgivareförbund (Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund, SVEMEK och Byggnadsämnesförbundet, ”BÄF”). Industriarbetsgivarna och de fem förbunden är ideella föreningar och omfattas således av dataskyddsförordningens bestämmelser om behandling av personuppgifter.

I Industriarbetsgivarna är arbetsgivareförbunden och arbetsgivareförbundens medlemsföretag medlemmar. Industriarbetsgivarna är medlem i Föreningen Svenskt Näringsliv (”Svenskt Näringsliv”). Medlemsföretag i Industriarbetsgivarna är också medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Industriarbetsgivarnas ändamål fullgörs i stor utsträckning genom dess helägda servicebolag, Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB, organisationsnummer 556625–8389 (”Industriarbetsgivarna AB”). Industriarbetsgivarna och Industriarbetsgivarna AB betraktas normalt som en och samma organisation. Hädanefter benämns därför Industriarbetsgivarna och Industriarbetsgivarna AB, var för sig och tillsammans, som Industriarbetsgivarna i denna information.

”Vi”, ”våra” eller ”oss” i denna information syftar på Industriarbetsgivarna.  

För de behandlingar av personuppgifter som sker inom Industriarbetsgivarnas verksamhet är Industriarbetsgivarna personuppgiftsansvarig om inget annat anges.

För vissa behandlingar, såsom t.ex. medlemsregister, använder vi gemensamma system med Svenskt Näringsliv och med andra bransch- och arbetsgivarorganisationer som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Ansvaret mellan oss och Svenskt Näringsliv eller annan organisation är då reglerat i avtal, antingen i ett personuppgiftsbiträdesavtal eller i ett inbördes arrangemang för skydd av dina personuppgifter. 

Administration av medlemskap, medlemsservice samt påverkansarbete (Industriarbetsgivarnas medlems- och kontaktregister)  

I samband med medlemskap hos oss kommer vi att behandla personuppgifter för att kunna administrera medlemskapet och kommunicera med medlemsföretag angående medlemskapet. Vi behöver därför kunna behandla personuppgifter om dig som kontaktperson hos/i något av våra medlemsföretag.

I syfte att vårda relationen till våra medlemsföretag och förbättra våra tjänster och vår service kan vi komma att skicka enkätundersökningar, utvärderingar och dylikt om vår verksamhet och våra tjänster till företrädare och anställda i våra medlemsföretag. För hantering av undersökningar och utvärderingar använder vi kontaktuppgifter som finns i vårt medlemsregister. Vi anpassar utskicken till relevant målgrupp, exempelvis genom att använda uppgifter om prenumeration av viss information från oss. I de fall relevant undersökning/utvärdering inte sker anonymt kommer det anges i kommunikationen med dig när undersökningen/utvärderingen skickas ut. I de fall undersökningen/utvärderingen inte är anonym kommer vi begära ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

En del av vårt arbete innebär också att bedriva påverkansarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare samt att samverka med andra intressenter i frågor som är viktiga för svensk basindustri. Detta kan exempelvis röra att besvara remisser vid förslag till ny lagstiftning eller att administrera nätverk. I dessa sammanhang kan vi komma att behandla personuppgifter som ett led i vårt påverkansarbete.  

Vi använder Svenskt Näringslivs system benämnt Tellus när vi för vårt medlems- och kontaktregister.

Vid våra egna behandlingar av personuppgifter i Tellus är vi personuppgiftsansvarig. För de medlemsföretag som är medlemmar även i andra organisationer inom Svensk Näringsliv är respektive organisation ansvarig för sin behandling av personuppgifter i Tellus. Svenskt Näringsliv är personuppgiftsansvarig för sin egen personuppgiftsbehandling. 

Kategorier av personuppgifter

 • Ditt namn
 • Din arbetsrelaterade e-postadress
 • Ditt arbetsrelaterade telefonnummer
 • Din roll/befattning
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)
 • Politiska åsikter/tillhörighet (dock enbart om du som registrerad har ett politiskt uppdrag)  

Ändamål med behandlingen

 • Administration av medlemskap hos Industriarbetsgivarna (t.ex. inträde och utträde samt annan administration) och administration av medlemsärende (t.ex. registrering och uppföljning av ärende)
 • Tillhandahålla tjänster och produkter som en registrerad har begärt eller annars kan ha intresse av (exempelvis nyhetsbrev och arbetsgivarcirkulär)
 • Utvärdera vår verksamhet i syfte att vårda relationen till våra medlemsföretag och förbättra våra tjänster och vår service till medlemsföretagen
 • Kontakt och kommunikation med politiker, beslutsfattare och andra intressenter rörande frågor som är viktiga för svensk basindustri och Industriarbetsgivarnas medlemsföretag
 • Informationsutbyte och samverkan med andra organisationer (t.ex. andra arbetsgivar- och branschorganisationer) eller relevanta aktörer, inklusive informationsutbyte i digitala kanaler, i frågor som syftar till att främja medlemsföretagens intressen.

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna administrera medlemskap och medlemsförmåner (inklusive marknadsföring av våra produkter och tjänster) samt att ha struktur över våra medlemsföretag och relevanta kontaktpersoner i respektive medlemsföretag enligt det avtal som ingåtts mellan Industriarbetsgivarna och medlemsföretag.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera vår verksamhet i syfte att vårda relationen till våra medlemsföretag och förbättra våra tjänster och vår service till medlemsföretagen.
 • I de fall undersökningar, utvärderingar etc. av vår verksamhet och våra tjänster inte sker anonymiserat behandlar vi bara dina personuppgifter om du gett oss samtycke till behandlingen.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna bedriva påverkansarbete mot beslutsfattare som är viktiga för svensk basindustri samt annat påverkansarbete som gynnar våra medlemsföretags intressen.
 • Uppgift om politisk tillhörighet behandlas bara i den utsträckning en registrerad har ett politiskt uppdrag och det rör sig om en offentliggjord uppgift.

Industriarbetsgivarnas statistik

Vi behandlar personuppgifter inom ramen för hantering av den lönestatistik som Svenskt Näringsliv producerar på uppdrag av sina medlemsorganisationer (för mer information, se www.nstat.se). Lönestatistiken tas fram i ett system, Näringslivets lönestatistik, där insamling, bearbetning och analys av statistiken sker. För de behandlingar som sker inom Svenskt Näringsliv är Svenskt Näringsliv personuppgiftsansvarig. När personuppgifter delas med Industriarbetsgivarna är vi personuppgiftsansvariga.

Kategorier av personuppgifter

 • Personnummer
 • Uppgift om lön och andra ersättningar (t.ex. månadslön, rörlig lön och skattepliktiga förmåner)
 • Anställningsuppgifter (t.ex. yrke enligt VY-kod, anställningsform och arbetstidsmått)
 • Yrkeskategori (kollektivarbetare eller tjänsteman)

Ändamål med behandlingen

 • Rådgivning till medlemsföretagen
 • Bearbetning för vårt eget analysarbete
 • Underlag i förhandlingar med fackliga motparter

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra medlemsföretags berättigade intresse av att ha information och struktur över lönebildning i syfte att verka för ett väl fungerande lönebildnings- och regelsystem på svensk arbetsmarknad.

Industriarbetsgivarnas rådgivningsverksamhet och tvistehantering

Som arbetsgivarorganisation uppträder vi som ombud för våra medlemsföretag i förhandlingar med fackliga organisationer samt i mål i domstol och skiljeförfaranden. Vi uppträder även som självständig part i centrala förhandlingar och, i vissa fall, i arbetsrättsliga tvister. Inom ramen för vårt uppdrag som arbetsgivarorganisation lämnar vi även rådgivning till våra medlemsföretag.

I samband med vår rådgivning, ärendehantering och tvistelösningsverksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter om dig som är:

Omfattningen av de personuppgifter som behandlas varierar. Endast de personuppgifter som bedöms nödvändiga för respektive ärende behandlas.

Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn och personnummer)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och telefonnummer)
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)
 • Anställningsuppgifter (t.ex. tjänst/position, arbetsgivare, anställningsform, anställningstid och arbetad tid)
 • Löneuppgifter (t.ex. månadslön, rörlig lön och förmåner)
 • Facklig tillhörighet
 • Frånvaro (t.ex. sjukfrånvaro och föräldraledighet eller frånvaro som inte är styrkt)
 • Uppgifter om medarbetares beteende, misskötsamhet och arbetsgivarens åtgärder
 • Uppgifter kopplade till diskriminerings- och rehabiliteringsärenden
 • Andra uppgifter som är nödvändiga för att genomföra förhandlingar eller administrera rättsliga processer

Ändamål med behandlingen

 • Ge rådgivning till våra medlemsföretag samt kunna genomföra förhandlingar och driva rättsprocesser
 • Arbete med avtalsrörelse, konflikt, tillämpning av lag och kollektivavtal

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hjälpa våra medlemsföretag att kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter som arbetsgivare.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra medlemsföretags berättigade intresse av att vi ska kunna företräda våra medlemmar i förhandlingar samt i rättsliga processer.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja våra avtalsenliga åtaganden gentemot medlemsföretagen.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra medlemsföretags berättigade intresse av att förhandla om och ingå kollektivavtal samt administrera våra kollektivavtal och hantera processen kring avtalsrörelser.
 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra våra skyldigheter i egenskap av part till våra kollektivavtal.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi eller våra medlemsföretag ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av lag och/eller kollektivavtal.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi och våra medlemsföretag ska kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom arbetsrätten. 
 • Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara vårt och våra medlemsföretags rättsliga anspråk.

Industriarbetsgivarnas digitala kanaler

Vi informerar om oss och vår verksamhet, basindustrins förutsättningar, aktuella frågor samt utrednings- och utvecklingsarbete på www.industriarbetsgivarna.se. Vi tillhandahåller och administrerar även en digital arbetsgivarguide på www.industriarbetsgivarguiden.se som våra medlemsföretag och kontaktpersoner hos dessa har tillgång till via särskilda inloggningsuppgifter. Industriarbetsgivarna tillhandahåller även information på webbplatsen www.industrisirius.se, som numera är en undersida till Industriarbetsgivarna.se. Sirius är parternas gemensamma forum för samverkan inom massa- och pappersindustrin. På central nivå leds Sirius av en partsgemensam styrelse som omfattar representanter från Industriarbetsgivarna samt från de fackliga parterna inom massa- och pappersindustrin. Webbplatsen för den partsgemensamma informationen om Sirius ansvarar Industriarbetsgivarna för. 

Vi utför också statistiska analyser kopplade till besök på våra digitala kanaler, i syfte att effektivisera och förbättra relevansen i vår kommunikation och den information vi delar. För att skydda din integritet kommer vi så långt det är möjligt att avidentifiera personuppgifterna så att det rör sig om data som inte går att koppla till en enskild individ.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (arbetsrelaterat telefonnummer, adress och e-postadress) 
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)
 • IP-adress och andra tekniska data relaterat till enheter som används och dess inställningar
 • Cookies (För mer information om cookies, läs här)
 • Fotografier och filmer

Ändamål med behandlingen

 • Tillhandahålla och marknadsföra information till medlemsföretag och andra intressenter
 • Ge rådgivning och stöd till våra medlemsföretag
 • Marknadsföra våra event, nätverk och utbildningar samt andra sammankomster
 • Behandling av statistiska underlag för att kunna analysera besöksflöden och registreringar

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla effektiv service till våra medlemsföretag.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna begränsa tillgången till sådan information som bara medlemsföretagen eller andra specifika personer ska få tillgång till.
 • Behandlingen är nödvändig för vårt och våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna bedriva påverkans- och opinionsarbete som gynnar medlemmarnas intressen.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss och våra tjänster samt våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna få tillgång till relevanta erbjudanden och relevant kommunikation.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna ta fram besöksstatistik för webbsida och arbetsgivarguide i syfte att kunna utvärdera tjänsterna och vidareutveckla dem.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna använda personuppgifter för att utveckla, förbättra, utvärdera och effektivisera vår verksamhet.

Industriarbetsgivarnas kurser, sammankomster, nätverk och events

Vi tillhandahåller kurser och seminarier (såväl fysiska som digitala sammankomster) samt andra sammankomster för att informera om kollektivavtal, arbetsrätt, andra relevanta regelverk, vårt arbete, nyheter samt rapporter. Deltagandet sker genom anmälan till oss och i dessa sammanhang behöver vi behandla personuppgifter för att administrera och arrangera sammankomsten. Vi använder Trippus, som är ett verktyg för att hantera event, konferenser, möten och kurser, vid anmälningar till och bokningar av våra sammankomster. Efter en sammankomst (primärt kurser och seminarium) använder vi InSurvey, som är en undersökningsplattform, som verktyg för utvärdering av sammankomsten. Information om vår behandling av personuppgifter lämnas även vid användning av dessa verktyg. Är du deltar i ett digitalt format i Microsoft Teams kommer dina personuppgifter (namn, e-postadress och bild om du använder kamerafunktion) att delas med övriga deltagare. Vid vissa av våra fysiska sammankomster fotograferar och filmar vi för vår marknadsföring. Information om detta lämnas även i anslutning till respektive sammankomst. 

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (arbetsrelaterat telefonnummer, adress och e-postadress) 
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)
 • Befattning och företag
 • Särskild kost (om mat ingår i sammankomsten)
 • Resultat från utvärdering
 • Fotografier och filmer/videoinspelning (särskild information lämnas om personuppgiftsbehandling i anslutning till sammankomster där vi fotograferar eller där videoinspelning sker)

Ändamål med behandlingen

 • Registrering och administration av anmälan till sammankomsten
 • Kommunikation med deltagare inför och efter sammankomst
 • Uppföljning och utvärdering av genomförd sammankomst
 • Publicering av fotografier och/eller filmer från genomförd sammankomst

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en effektiv service till våra medlemsföretag
 • Behandlingen är nödvändig för vårt och deltagarnas berättigade intresse av att kunna genomföra en sammankomst
 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna begränsa sammankomster till medlemsföretag eller andra specifika personer
 • Behandlingen är nödvändig för att vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra kurser, seminarier, sammankomster samt andra events samt våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna få tillgång till relevanta erbjudanden.
 • Såvitt avser särskild kost är den rättsliga grunden samtycke (vilket lämnas i anslutning till att anmälan sker)

Industriarbetsgivarnas kommunikation och marknadsföring

Industriarbetsgivarnas ändamål är att främja medlemsföretagens konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet, verka för ett gott företagsklimat på grundval av företagsamhet och för en väl fungerande marknadsekonomi, att tillvarata och främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare och särskilt verka för väl fungerande lönebildnings- och regelsystem på arbetsmarknaden. I syfte att uppnå ändamålen och underlätta för medlemsföretagen arbetar vi aktivt med information om oss, nyheter som berör basindustrin och våra medlemsföretag samt annan kommunikation som vi tror kan främja våra ändamål. Vi utför också statistiska analyser av vår kommunikation och marknadsföring för att effektivisera kommunikationen och förbättra relevansen i den information vi tillhandahåller. För vår kommunikation och marknadsföring behöver vi behandla personuppgifter. Vi använder plattformen APSIS Pro som verktyg för kommunikation och marknadsföring, t.ex. vid utskick av nyhetsbrev och arbetsgivarcirkulär samt inbjudan till olika seminarium och sammankomster.

För att skydda din integritet kommer vi så långt det är möjligt att avidentifiera personuppgifterna så att det rör sig om data som inte går att koppla till en enskild individ. Vid användning av APSIS Pro har vi vidtagit särskilda åtgärder för att begränsa den behandling av personuppgifter som inte är absolut nödvändig. I de fall vi behöver behandla personuppgifter vid användning av APSIS Pro gallras dessa därefter skyndsamt.

Du har alltid rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick via avprenumerationslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längst upp i denna information under avsnittet ”Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter”).

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (arbetsrelaterat telefonnummer, adress och e-postadress) 
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)
 • Statistiska underlag avseende besöksflöden, öppnings- och läsningsstatistik
 • Avidentifierade resultat från utvärderingar och annan feedback kopplat till våra tjänster och produkter

Ändamål med behandlingen

 • Utskick av nyhetsbrev, arbetsgivarcirkulär och annan information
 • Utskick med erbjudanden om kurser, sammankomster, nätverk, events och andra erbjudanden om tjänster/produkter som vi erbjuder
 • Framtagande av analyser och statistik över användning och interaktion med oss, t.ex. respons på våra utskick, öppnings- och läsningsstatistik relaterat till utskick, resultat från utvärderingar och annan kommunikation/utvärdering av våra tjänster och produkter

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla effektiv service med relevant kommunikation till våra medlemsföretag
 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter och våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna få bra medlemsnytta

Rättsliga förpliktelser

Av viss lagstiftning som Industriarbetsgivarna måste följa, t.ex. bokföringslagen, följer att personuppgifter måste behandlas.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (arbetsrelaterat telefonnummer, adress och e-postadress) 
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)

Ändamål med behandlingen

 • Nödvändig hantering för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, dom eller myndighetsbeslut

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt lag

Rekrytering

Om du söker anställning eller praktikplats hos oss kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter inom ramen för vårt rekryteringsförfarande.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Identitetsuppgifter inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, adress och e-postadress) 
 • Bild- och ljudmaterial
 • Kompetensuppgifter
 • Uppgift om facklig tillhörighet
 • Uppgift om omdöme
 • Uppgift om sociala förhållanden

Ändamål med behandlingen

 • Hantera rekryteringsprocessen (ta emot och granska dina ansökningshandlingar, t.ex. CV och personligt brev, utvärdera din ansökan, kommunicera med dig under rekryteringsprocessen samt inhämta referenser i enlighet med överenskommelse oss emellan)
 • Hantera och bemöta rättsliga krav i händelse av tvist

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett eventuellt anställningsavtal träffas.
 • Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
 • Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter, behandlar vi endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av ditt uttryckliga samtycke eller om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Förutom de personuppgifter du själv lämnar till oss, kan vi kan komma att samla in personuppgifter från tredje part: 

Inom ramen för vår rådgivningsverksamhet, ärendehantering och tvistelösningsverksamhet kan de personuppgifter vi behöver behandla om dig inhämtas från ett antal olika källor, exempelvis från dig själv, från våra medlemsföretag, från din fackliga organisation, från annat ombud som företräder dig, från myndighet m.m.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita tjänsteleverantörer för att kunna utföra vårt arbete och tillvarata medlemsföretagens intressen. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer eller leverantörer av molnbaserade verktyg för kommunikation, konferens- och mötesbokningar samt kursutvärderingar. I den mån sådana tjänsteleverantörer får tillgång till personuppgifter från oss, är de anlitade leverantörerna att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss. Vi har i dessa fall ett ansvar för att ingå avtal med våra personuppgiftsbiträden och lämna instruktioner till dessa om hur de får behandla de personuppgifter vi tillhandahåller. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dessa kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen och under åtagande att endast behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra aktörer som har ett självständigt personuppgiftsansvar. Sådana aktörer kan bl.a. vara våra fackliga motparter, Svenskt Näringsliv och andra arbetsgivar- och branschorganisationer samt deras bolag i den mån det krävs för att samverkan mellan organisationerna ska fungera. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter och andra aktörer när så krävs enligt lag eller för att Industriarbetsgivarna ska kunna ta till vara sina lagliga rättigheter. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, t.ex. polisen, Skatteverket eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens information om integritet och personuppgiftshantering.

Övriga

De sammankomster (främst kurser och seminarium) som vi arrangerar i digital form administreras huvudsakligen genom mötesplattformen Microsoft Teams. När du deltar i en sammankomst (kurs, seminarium, möte och dyl.) i Microsoft Teams kommer dina personuppgifter (namn, e-postadress och video om du använder kamerafunktionen) att delas med övriga deltagare.

För visst IT-stöd kan uppgifterna komma att överföras till ett land utanför EU/EES. Det gäller t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Som personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dessa behandlingar sker i enlighet med bestämmelser inom EU/EES.

När personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Om du vill ha ytterligare information om dessa skyddsåtgärder är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas ut till rätt person.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller kompletteras.

I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

Rätt till radering

Du kan, i vissa fall, begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bl.a. om:

Om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse (t.ex. bokföring, skatteregler etc.) eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse (t.ex. statistik) är behandlingen ändå tillåten. Likaså är behandlingen tillåten om vi behöver uppgiften för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.

Rätt till begränsning

Du har, i vissa fall, rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om, och när, vi inte längre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och använder som rättslig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna om du har lämnat ditt samtycke till det, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Om vi kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av ett rättsligt anspråk är behandlingen ändå tillåten. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har, som registrerad, rätt till dataportabilitet (dvs. rätt att själv få ut dina personuppgifter eller få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig) avseende de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss. Denna rätt gäller endast uppgifter där den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller avtal. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Rätt att återkalla ett samtycke

I de fall behandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket. Vi kommer då inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på samtycket, om vi inte på grund av legala skäl är förpliktade att fortsätta behandla dina personuppgifter eller har en annan berättigad grund för behandlingen. Notera att ett återkallat samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling som skett baserat på ditt samtycke innan det drogs tillbaka.


Cookiepolicy

Denna policy innehåller information om cookies som vi, Industriarbetsgivarna, använder på våra webbplatser och i våra digitala tjänster.

Uppdaterad 6 december 2023

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av oss. Vi använder cookies på vår webbplats, industriarbetsgivarna.se, så som i vår digitala arbetsgivarguide, industriarbetsgivarguiden.se. Denna cookiepolicy förklarar hur vi använder cookies och informerar om din möjlighet att välja hur de ska användas. Se även vår Integritetspolicy vad gäller vår hantering av dina personuppgifter.

Vi kommer löpande se över vår cookiepolicy och anpassa den information som lämnas i de fall vi bedömer det nödvändigt. Det innebär att vi kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan. Vi kommer då att informera om det på lämpligt sätt. Senaste versionen av vår cookiepolicy finns alltid tillgänglig på våra webbplatser samt i anslutning till våra digitala tjänster. Datum för senaste uppdatering anges alltid i anslutning till informationen.

In English:

cookie policy

En cookie kan placeras som förstapartscookie eller tredjepartscookie. En förstapartscookies är en cookie som placeras av Industriarbetsgivarna såsom innehavaren av webbplatsen (t.ex. på industriarbetsgivarna.se). Tredjepartscookies placeras av en annan webbplatsinnehavare.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens enhet för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid. Se vår cookieförteckning för beskrivning av vilka cookies vi använder på våra webbplatser och i våra digitala tjänster och vilken typ av cookie/giltighetstid som gäller.

En cookie gör det möjligt för oss att känna igen din enhet och bl.a. samla information om vilka sidor du besökt, vilka funktioner du använt och att komma ihåg sådana val du tidigare gjort när du återkommer till en webbplats vid ett senare tillfälle.

Att använda cookies på webbplatser är ofta en förutsättning för att en webbplats ska fungera optimalt.

I de fall cookies samlar in uppgifter om dig som anses utgöra personuppgifter, t.ex. IP-adresser, gäller vid sidan av denna information även Industriarbetsgivarnas Integritetspolicy/Information om behandling av personuppgifter.

Utöver ovan angiven förteckning använder vi även funktioner för statistik och annonsering från:

Kontakta oss

Om du har frågor om hur vi använder cookies eller i övrigt behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på: 

Industriarbetsgivarna
Dataskydd
Box 5501
114 85 Stockholm

E-post: info@industriarbetsgivarna.se
Telefon: 08-762 67 55