Kompetensfrågor

Ökad kompetens stärker konkurrenskraften. Industriarbetsgivarna är en aktiv påverkansorganisation som arbetar för att säkerställa att våra medlemsföretag får den kompetens de behöver och att personalens kompetens kan utvecklas i takt med samtiden.

Industriarbetsgivarnas medlemsföretag är ofta stora och lokaliserade utanför storstadsregionerna. Samtidigt är de ofta bäst inom sin produktnisch på en internationell marknad. Det skapar speciella utmaningar kring rekrytering, attraktion och den allmänna kompetensutvecklingen. Vi arbetar nära våra företag och har regelbundna avstämningar med våra referensföretag.

Industriarbetsgivarguiden finns avtalsrelaterad information kring utbildningsfrågor. Där kan ni hitta mallar, avtal och information kring exempelvis yrkesintroduktion, gymnasiala lärlingsanställningar och Tekniksprånget.

Vi arbetar för…

Ökad kvalitet i gymnasiet

De nyligen tagna besluten kring återinförandet av den grundläggande högskolebehörigheten på yrkesprogrammen och beslutet om att gymnasiet ska dimensioneras och utbildar för näringslivets behov är positiva. Industriarbetsgivarna arbetar nu för att de tagna besluten ska ge verklig effekt.

Vi vill se en ökad ambition med gymnasieskolans utbildningar. Vi behöver säkerställa att alla har en god grund för fortsatt utveckling där de anställda kommer att behöva fortsätta utbilda sig och att den grundläggande högskolebehörigheten därför blir nödvändig.

Yrkesutbildning för vuxna

Industriella utbildningar inom vuxenutbildningen är väldigt få, dels beroende på höga utbildningskostnader dels att elevunderlaget ofta är för litet. Många kommuner är för små för att klara kostnaderna och få ett tillräckligt antal sökande.

Industriarbetsgivarna anser att den industrirelevanta vuxenutbildningen ska regionaliseras och återspegla hela regionens utbildningsbehov. Vår uppmaning till ansvariga politiker är: Låt näringslivet vara med och påverka utbildningsutbud och dess innehåll och säkerställa kvaliteten, och öka antalet industrirelevanta yrkesvuxutbildningar!

Ett livslångt lärande

Teknikskiften, ett förlängt arbetsliv och andra förändringar på arbetsmarknaden ställer krav på individen att kunna byta arbetsplats, vidareutveckla sin kompetens och förändra sin arbetsroll. I och med det nya omställningsstudiestödet har det skapats ekonomiska möjligheter till studieledighet men då behövs också industrirelevanta utbildningar som passar vuxna. Industriarbetsgivarna ser stor förbättringspotential gällande utbud och tillgång till utbildning på både högre och lägre nivå. Det innebär bland annat ökat kursutbud på universitet och yrkeshögskola, ökad möjlighet till att läsa på komvux/yrkesvux och en fortsatt utbyggnad av yrkeshögskolan.

Läs mer…

2023 släppte vi en rapport med sju förslag för en bättre kompetensförsörjning:

Basindustrins omställning kräver fler yrkesutbildade

I juli 2022 släpptes en uppdaterad version av Industriarbetsgivarnas, Jernkontorets, Svemins och Industriarbetsgivarnas gemensamma färdplan för att säkra kompetensförsörjningen för gruv- och stålnationen Sverige.

Gruv- och stålindustrins kompetensfärdplan 2022

Tre aktiviteter på kompetensområdet

Teknikcollege

En viktig del i vårt arbete är det partsägda Teknikcollege, vars huvuduppgifterna är att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv.

Ökad företagsnärvaro i utbildningssystemet leder ökad attraktionskraft, ökad matchning och ökad utbildningskvalitet.

Svensk industrivalidering

Tillsammans med parter inom industrin har Industriarbetsgivarna utvecklat branschvalideringsmodeller. Validering är en metod för att bedöma en persons kunskaper oberoende av hur personen har fått dessa kunskaper. Branschvalidering är ett bra sätt att strukturera den interna kompetensutveckling och förtydliga vad en anställd, eller potentiell anställd, behöver kunna för att utföra ett visst arbete.

Yrkestävlingar

Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang tävlar vartannat år hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 50-tal yrken. Industriarbetsgivarna är en av huvudmännen i arbetet med yrkestävlingarna och ansvarar för yrkena svetsare, CNC-operatör (fräsning/svarvning), industrielektriker och automationstekniker. Yrkestävlingarna.

Kontakt

Fredrik Gunnarsson
Fredrik Gunnarsson
Ansvarig kompetensförsörjning
Jesper Hedin Hirasawa
Jesper Hedin Hirasawa
Expert kompetensförsörjning