Kompetensfrågor

Ökad kompetens stärker konkurrenskraften. Industriarbetarna är en aktiv påverkansorganisation som arbetar för att säkerställa att våra medlemsföretag får den kompetens de behöver och att personalens kompetens kan utvecklas i takt med samtiden.

Industriarbetsgivarnas medlemsföretag är ofta stora och lokaliserade utanför storstadsregionerna. Samtidigt är de ofta bäst inom sin produktnisch på en internationell marknad. Det skapar speciella utmaningar kring rekrytering, attraktion och den allmänna kompetensutvecklingen. Vi arbetar nära våra företag och har regelbundna avstämningar med våra referensföretag.

Industriarbetsgivarguiden finns avtalsrelaterad information kring utbildningsfrågor. Där kan ni hitta mallar, avtal och information kring exempelvis yrkesintroduktion, gymnasiala lärlingsanställningar och Tekniksprånget.

Vi arbetar för…

Ökad kvalitet i gymnasiet

Återinför den grundläggande högskolebehörigheten på yrkesprogrammen och säkerställ att gymnasiet även dimensionerar och utbildar för näringslivets behov.

Vi vill se en ökad ambition med gymnasieskolans utbildningar. Vi behöver säkerställa att alla har en god grund för fortsatt utveckling där de anställda kommer att behöva fortsätta utbilda sig och att den grundläggande högskolebehörigheten därför blir nödvändig.

Yrkesutbildning för vuxna

Industriella utbildningar inom vuxen-utbildningen är väldigt få, dels beroende på höga utbildningskostnader och dels att elevunderlaget ofta är för litet. Många kommuner är för små för att klara kostnaderna och få ett tillräckligt antalet sökande.

Industriarbetsgivarna anser att den kommunala industrirelevanta vuxenutbildningen ska regionaliseras och återspegla hela regionens industrirelevanta utbildningsbehov. Låt näringslivet vara med och påverka utbildningsutbud och dess innehåll och säkerställa kvaliteten.

Ett livslångt lärande

Teknikskiften, ett förlängt arbetsliv och andra förändringar på arbetsmarknaden ställer krav på individen att kunna byta arbetsplats, vidareutveckla sin kompetens och förändra sin arbetsroll. För att det skall vara möjligt måste samhället och företagen kunna samverka för att erbjuda kompetensutveckling för anställda och vuxna. Industriarbetsgivarna ser stor förbättringspotential både vad gäller finansiering samt utbud och tillgång till både formell och informell. Det innebär bland annat ökat kursutbud på universitet och yrkeshögskola, ökad möjlighet till att läsa på komvux/yrkesvux, ökad möjlighet till statligt bidrag till studiefinansiering samt en tydligare koppling till omställning och anställningstrygghet.

Läs mer…

Ta gärna del av vår utbildningspolicy för att lära dig mer om Industriarbetsgivarnas syn på framtidens kompetensförsörjning.

Industriarbetsgivarnas utbildningspolicy

Tre aktiviteter på kompetensområdet

Teknikcollege

En viktig del i vårt arbete är det partsägda Teknikcollege, vars huvuduppgifterna är att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv.

Ökad företagsnärvaro i utbildningssystemet leder ökad attraktionskraft, ökad matchning och ökad utbildningskvalitet.

Svensk industrivalidering

Tillsammans med parter inom industrin har Industriarbetsgivarna utvecklat branschvalideringsmodeller. Validering är en metod för att bedöma en persons kunskaper oberoende av hur personen har fått dessa kunskaper. Branschvalidering är ett bra sätt att strukturera den interna kompetensutveckling och förtydliga vad en anställd, eller potentiell anställd, behöver kunna för att utföra ett visst arbete.

Yrkestävlingar

Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang tävlar vartannat år hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 50-tal yrken. Industriarbetsgivarna är en av huvudmännen i arbetet med yrkestävlingarna och ansvarar för yrkena svetsare, CNC-operatör (fräsning/svarvning), industrielektriker och automationstekniker. Yrkestävlingarna.

Kontakt

Fredrik Gunnarsson
Fredrik Gunnarsson
Ansvarig kompetensförsörjning
Jesper Hedin Hirasawa
Jesper Hedin Hirasawa
Expert kompetensförsörjning