Ekonomisk analys

Basindustrin i Sverige har under lång tid haft stor betydelse för den svenska ekonomin genom de värden som genereras i form arbetstillfällen, skatteintäkter samt ett ökat materiellt välstånd. Förutom att vara en viktig producent av flera centrala produkter som behövs i samhället, är basindustrin en betydelsefull underleverantör till andra industrier i Sverige. Företagen skapar dessutom tusentals jobb inom den svenska ekonomin genom att i sin tur efterfråga varor och tjänster från övriga branscher.

Basindustrins företag är råvarubaserade och kapitalintensiva och det höga exportberoendet gör att dessa i hög utsträckning påverkas av den globala konjunkturen och andra händelser i världsekonomin. Den internationella konkurrensen ställer dessutom krav på flexibilitet och tillgång till kompetent arbetskraft för företagen – inte minst då flertalet branscher genomgår stora förändringar för att möta den stigande efterfrågan på klimatsmarta produkter.

Läs nyhetsbreven här.

Därför är den makroekonomiska utvecklingen viktig att följa i såväl Sverige som i omvärlden. Industriarbetsgivarna publicerar här löpande analyser över den ekonomiska utvecklingen i Sverige och internationellt, med särskilt fokus på basindustrins branscher

Basindustrin i siffror

  • Basindustrin exporterar drygt 90 procent av allt som produceras
  • Basindustrins andel av den totala svenska varuexporten uppgår till nästan 20 procent
  • Nästan 80 procent av basindustrins export går till Europa och Tyskland är en av våra viktigaste handelspartners

Konjunkturrapporter

Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens ekonomer analyserar konjunkturutvecklingen och tillväxtförutsättningarna i omvärlden och Sverige, arbetsmarknaden, penningpolitiken med mera.

Vi ger vår egen bedömning av vad den senaste statistiken visar på dessa områden. Vår utgångspunkt är att klargöra bilden av vad utvecklingen innebär för industrins förutsättningar och dess effekter på resten av ekonomin.

Ta även del av vår input/output-analys för 2023 om industrins jobbskapande samt vår temarapport om grön omställning:

Input/output-analys 2023

Investeringsboomen i Sverige – vad krävs för att förverkliga den?

Kerstin Hallsten under presentation av Industriekonomernas konjunkturprognos i november 2023.

Ta del av äldre konjunkturrapporter från Industriarbetsgivarna

Industrins betydelse för välfärden

Basindustrin är fortsatt central för det svenska välståndet. Företagen inom massa- och pappersindustrin, sågverksindustrin, stål- och metallindustrin, gruvindustrin och byggnadsämnesindustrin skapar ett stort exportvärde och har ett högt förädlingsvärde. Dessutom ligger svensk basindustri i framkant när det gäller den gröna omställningen. Många av basindustrins företag är världsledande när det gäller att tillverka produkter med så lågt klimat- och miljöavtryck som möjligt.

Under 2021 släppte Industriarbetsgivarna ett antal rapporter med syftet att belysa basindustrins betydelse för samhällsekonomin. Först ut var rapporten om skogsnäringen, som släpptes den 10 mars. Den 29 oktober kom rapporten om stål- och metallindustrin. Slutligen släpptes ”Basindustrins betydelse för svenskt välstånd” den 22 december.

Kontakt

Kerstin Hallsten
Kerstin Hallsten
Chefekonom