Coronaviruset – Vad gäller för dig som arbetsgivare?

Coronaviruset (Covid-19) påverkar hela landet och många av Industriarbetsgivarnas medlemsföretag har drabbats av pandemins följder. På denna sida har vi samlat information om viktiga åtgärder med anledning av coronaviruset och den pandemi Industriarbetsgivarnas medlemsföretag drabbats av. Vi har också samlat länkar med information som kan vara bra att känna till för dig som arbetsgivare.

OBS! Vi uppdaterar också kontinuerligt Industriarbetsgivarguiden med information för dig som är medlem. Där finns de senaste reglerna och förhållningsreglerna.

Till industriarbetsgivarguiden

Kvinna bär munskydd

Centrala avtal om korttidsarbete och korttidspermittering

Avtalen och mer information finns tillgängliga under respektive avtalsområde på Industriarbetsgivarguiden

Krisinformation

Här finns uppdaterad information från myndigheterna.

Medlemsinformation och mailutskick

Vi gör också kontinuerliga utskick via Arbetsgivarcirkulär till dig som är medlem. Om du inte får utskicken redan, maila info@industriarbetsgivarna.se för att registrera dig. Uppge företagsnamn samt organisations- eller medlemsnummer i mejlet.

Om ditt företag är medlem i Industriarbetsgivarna har du tillgång till Industriarbetsgivarguiden.se, som vi uppdaterar med ytterligare avtalsspecifik information. Skapa konto här

Regeringens ekonomiska åtgärder med anledning av Coronapandemin

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av Coronapandemin har regeringen, i olika steg, vidtagit många åtgärder i syfte att minska konsekvenserna för företag och skapa förutsättningar för bibehållna anställningar, bl.a regler om korttidsarbete (korttidspermittering) samt olika förslag till likviditetsförstärkande åtgärder.

Från den 1 april 2022 anses sjukdomen Covid-19 inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom.

De tillfälliga åtgärderna inom socialförsäkringsområdet och de ekonomiska stödåtgärderna upphörde att gälla den 1 april 2022.

Längre ned hittar du information om andra åtgärder som regeringen vidtagit sedan pandemins utbrott i början av år 2020.

Tidigare vidtagna åtgärder

Den 1 januari 2014 trädde ett system med statligt stöd vid korttidsarbete i kraft. Stöd enligt det systemet får endast lämnas om det råder en synnerligen djup lågkonjunktur eller är sannolikt att en sådan är nära förestående. Stödet, som administreras av Skatteverket, har ännu aldrig aktiverats.

Den 7 april 2020 trädde ett nytt system för stöd vid korttidsarbete i kraft, som är öppet och permanent. Stöd enligt det nya systemet kan lämnas under en begränsad tid till arbetsgivare som på grund av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter behöver införa korttidsarbete. Stödet administreras av Tillväxtverket för ärenden som initierats till och med den 31 mars 2022. Skatteverket tar över administrationen från och med den 1 april 2022.

Stödet, som utgår från lagen om stöd vid korttidsarbete, innebär att företag som har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter påverkade av påtagliga externa händelser som inte kunnat förutses eller undvikas, kan söka finansiellt stöd för lönekostnader kopplade till tillfälliga permitteringar. Stödet innebär att arbetstagarna tillfälligt går ner i arbetstid och lön. Kostnaden delas av arbetstagarna, arbetsgivaren och staten.

Under pandemin har ett antal tillfälliga och förstärkta stödåtgärder för korttidsarbete funnits tillgängliga för arbetsgivare. I förhållande till det permanenta stödet för korttidsarbete har de tillfälliga stöden inneburit ytterligare en lättnad för arbetsgivarna avseende lönekostnader, vilket medfört att uppsägningar i hög utsträckning har kunnat undvikas.  Sedan den 1 oktober 2021 har de tillfälliga stödåtgärderna upphört varför det nu är det permanenta systemet för korttidsarbete som finns att tillgå för arbetsgivare.

En förutsättning för att man som arbetsgivare – bunden av kollektivavtal – ska kunna ansöka om stöd för korttidsarbete är dels att centrala kollektivavtal som möjliggör korttidsarbete har slutits mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, dels att lokala kollektivavtal ingås avseende de närmare formerna för korttidsarbete mellan lokal facklig organisation och arbetsgivare. Sådana centrala kollektivavtal har Industriarbetsgivarna tecknat med IF Metall, GS, Pappers, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

Läs gärna mer om det permanenta systemet för korttidsarbete och hur man som arbetsgivare går vidare för att ansöka om stöd på Industriarbetsgivarguiden.se. Där hittar du också de avtal som Industriarbetsgivarna har tecknat med de fackliga motparterna avseende korttidsarbete.

För arbetsgivare som sökt och erhållit stöd under 2020 gäller – enligt det permanenta systemet för korttidsarbete – en karenstid om 24 månader för att ansöka ytterligare stöd. Den 24 februari 2022 beslutade riksdagen om att tillfälligt slopa karenstiden från och med den 1 april 2022. Läs mer på Industriarbetsgivarguiden.se.


Riksdagen har beslutat att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar som har fyllt 18 år men inte 23 år vid årets ingång.

De nya reglerna innebär att du som arbetsgivare får lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar födda 1998–2002 under år 2021. Lagen gäller från och med 1 januari 2021 och tillämpas på ersättning för arbete som betalas ut efter 31 december 2020.

Lagen är tillfällig och gäller till och med 31 mars 2023.

Skatteverket kommer automatiskt räkna ut rätt arbetsgivaravgifter när du lämnar in arbetsgivardeklarationen.

Du kan läsa mer hos Skatteverket.

Regeringen har allt sedan våren 2020 infört olika typer av coronarelaterade åtgärder och ersättningar med anledning av pandemin, bl.a. ersättning för karens, riskgruppsersättningar och ersättningar för sjuklönekostnader. Sedan den 1 oktober 2021 har dessa tillfälliga ersättningar upphört. Du hittar närmare information om de ersättningar och åtgärder som tidigare varit aktuella och som alltjämt är i kraft på Industriarbetsgivarguiden.se.

Observera att regeringen i december 2021 har föreslagit att flera coronarelaterade ersättningar återinförs eller förlängs på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Det gäller:

Dessutom föreslår regeringen att kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning slopas.

Samtidigt föreslår regeringen att återinföra de tillfälliga reglerna kopplade till ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader över det normala.

Åtgärderna kommer att ingå i en extra ändringsbudget som regeringen avser att överlämna till riksdagen efter årsskiftet.

Eftersom det inte finns något beslut än, så gäller nuvarande regler. Du hittar information om regeringens presenterade åtgärdsplan här.

Aktuell information från Försäkringskassan hittar du här.Kontakt

Karolina Sjöberg
Karolina Sjöberg
Chefsjurist