28 juni 2023

Debatt: Gotland visar vägen för industri och transportsektor


Debatt: Gotland visar vägen för industri och transportsektor

Konkurrenskraft är en förutsättning för den gröna omställningen så att företagen kan investera i ny teknik för den gröna omställningen.

Debattartikeln publicerades i Gotlands Allehanda och På Helagotland den 28 juni

Basindustrin är viktig för Sverige. Flera stora satsningar förstärker den bilden så som Heidelberg Materials CCS-investering om att infånga koldioxid. Samtidigt förutsätter svensk industris konkurrenskraft effektiva och fungerande transporter. Utan transporter skulle inga varor levereras, varken företag eller människor emellan. 

Planerade industrisatsningar innebär ett behov av ytterligare cirka 25 000 anställda inom industrin de närmaste åren. En person inom industrin medför att ytterligare 1,2 jobb i andra branscher. Men gymnasieskolans industritekniska program utexaminerar i dag mindre än hälften så många elever som industrin behöver rekrytera och samtidigt går var fjärde medarbetare i pension inom en tioårsperiod. Transportsektorn är också den stadd i en teknisk utveckling och har ett massivt rekryteringsbehov. Fram till 2035 behöver transportsektorn rekrytera 150 000 nya medarbetare. Även för transportsektorn gäller att gymnasieskolan utbildar cirka hälften av de kommande årens behov. 

En rad åtgärder behöver vidtas för att lyckas med kompetensförsörjningen och för att den gröna omställningen inte ska stanna av: 

– Utbildningsystemet måste bättre spegla arbetsmarknadens behov för att möta både industrins och transportsektorns efterfrågan. I dag är matchningen på arbetsmarknaden bristfällig. Resultatet av den pågående implementeringen av gymnasieskolans dimensionering är av största betydelse.

– På Gotland finns Teknikcollege och på flera platser i landet även Motorbranschcollege, industrins och transportsektorns olika modeller för samverkan och utbildningskvalitet. Bra exempel på hur man storskaligt kan arbeta med kompetensförsörjning. Vi vill se en tydlig politisk stöttning av de här initiativen. 

– Attraktionskraften och utbildningsplatserna i yrkesprogrammen behöver öka och kvalitén stärkas. Yrkesvux behöver utökas och dimensioneras för att kunna lämna ett större bidrag till näringslivets rekryteringsbehov. Finansieringen behöver också permanentas.

– Det måste vara attraktivt att bo där arbetskraften behövs som i Gotlands fall där goda förbindelser till fastlandet är en förutsättning. Det kommer krävas betydande satsningar på att förbättra transportvägarna och därmed tillgängligheten till Gotland. Tyvärr har delar av vårt statliga vägnät, inte minst på Gotland, tillåtits förfalla. 

Stärkt konkurrenskraft är en förutsättning för den gröna omställningen. Med rätt förutsättningar kan svenska basindustrin och transportsektorn fortsatt vara världsledande med Gotland som en viktig plats. Men då behöver kompetensförsörjningen lösas och det brådskar.

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen
Jesper Hedin, expert kompetensförsörjning Industriarbetsgivarna