26 maj 2023

Debatt: Gotlands sak är vår


Debatt: Gotlands sak är vår

Industrin på Gotland befinner sig mitt i ett teknikskifte som den gröna omställningen innebär. Flera utmaningar behöver lösas för att klara konkurrenskraften.

Debattartikeln publicerades i Gotlands Allehanda den 26 maj

Det krävs krafttag för en stabil elförsörjning. Det behöver dras en ny kraftledning till Gotland. Regeringen har inte tagit de stora problemen med elförsörjningen till Gotland på tillräckligt stort allvar, något som skadar investeringsviljan, konkurrenskraften och jobbmöjligheterna på ön.

Utdragna och rättsosäkra tillståndsprocesser fördröjer den gröna omställningen. På Gotland har hinder med tillståndsprocesser under flera år utgjort ett stort problem, nu senast i Slite där en fullskalig nationell cementkris till slut kunde undvikas efter beskedet i december i fjol om beviljat tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet. Ytterst handlar det om sysselsättning och välfärd.

Kompetensförsörjning är en stor utmaning, bland annat på grund av för få industrirelevanta utbildningar. Dessutom har Gotland speciella utmaningar på grund av sitt ö-läge som begränsar arbetskraftsinpendling från närliggande regioner. Utbildningssystemets alla delar måste bli avsevärt bättre på att tillgodose företagens efterfrågan på arbetskraft.

Infrastruktur och kommunikationer med fastlandet är en nationell fråga som behöver prioriteras högre. De senaste åren har Gotland sett en ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt och ett dynamiskt näringsliv. Det är en grundförutsättning att det finns säkerställda transporter och en fungerande logistik.

Industrin på Gotland omsätter 5,4 miljarder kronor. Bland Industriarbetsgivarnas medlemmar finns företag som arbetar med kalkstenbrytning, produktion av cement och betongframställning, svetsmekaniska verkstäder och byggmaterialindustri. Den råvarubaserade basindustrin skapar jobb och skatteintäkter. Enligt den senaste statistiken skapade ett nytt jobb i basindustrin omkring två ytterligare jobb i andra branscher.

År 2040 ska Gotland vara klimatneutralt. Samtidigt är det viktigt att behålla och utveckla jobben vilket är möjligt i form av nya och klimatsmarta investeringar. Ett exempel är Heidelberg Materials satsning på koldioxidinfångning. Denna satsning är viktig, eftersom cement även i framtiden kommer att vara avgörande vid byggandet av ny infrastruktur och byggnader. Den bidrar också till mindre sårbarhet och klimatnytta för Sverige, exempelvis genom att cement används till att förstärka gruvornas bergväggar något som i sin tur förser oss och omvärlden med metaller till batterier och elektrifiering. Vi är övertygade om att Gotlands industriföretag sitter på många av de hållbara lösningar Sverige och världen behöver men ska industrin fortsätta växa krävs långsiktighet och stabila förutsättningar.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna