28 september 2022

Försämrat stämningsläge i näringslivet


Försämrat stämningsläge i näringslivet

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för september visar ett försämrat stämningsläge hos näringslivet och en fallande konfidensindikator för industrin. Prognosen framåt är att vi nu går in i en lågkonjunktur enligt KI.

Konjunkturinstitutets prognos stämmer väl överens med den bedömning Industriekonomerna presenterade i går om att det i princip blir noll-tillväxt i Sverige nästa år, arbetsmarknaden försämras och att inflationen faller tillbaka.

”Från industrin kan vi bekräfta lägesbilden i barometern. Företagen tyngs av höga kostnader och stigande räntor”, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom Industriarbetsgivarna.

Prognosen är dessutom att den svaga efterfrågeutvecklingen leder till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år. Den höga inflationen slår hårt mot den globala och svenska ekonomin.

Kerstin Hallsten framhåller att politiker och centralbanker nu vaknat upp och gjort snabba U-svängar som följd. Den ena räntehöjningen bräcker den andra, något som slår hårt på den ekonomiska utvecklingen.

”Det här är inte en traditionell avmattning vi ser utan en avmattning som i hög grad beror på en alltför expansiv penningpolitik. Centralbankerna har eldat på med monetärt bränsle för att trycka tillbaka inflationen och det har blivit fel”, säger Kerstin Hallsten.

Stigande energi och då främst stigande elpriser har varit en central drivkraft till att inflationen ökat i Sverige och att konjunkturen mattats av. Politikerna borde ha bedrivit en politik som ökar ekonomins förutsättningar att växa, klassisk bra strukturpolitik men har i stället under en längre tid snarare har gjort det motsatta genom att sätta käppar i hjulet för planerbar kraft i form av kärn- och kraftvärme.

”Politiska misstag har tydliggjorts i pandemin och kriget i Ukraina. En trygg, stabil och billig energiförsörjning är helt avgörande för industrins konkurrenskraft och för den gröna omställningen”, avslutar Kerstin Hallsten.


Ekonomi