08 november 2022

Industriarbetsgivarna: en motsägelsefull budget


<strong>Industriarbetsgivarna: en motsägelsefull budget</strong> Foto: Rikard Westman

Regeringen tar höjd för lågkonjunktur i höstbudgeten som presenterades i dag.

”Vi bedöms gå in i en lågkonjunktur och osäkerheten är stor” var finansminister Elisabeth Svantessons (M) inledande ord när hon presenterade budgetpropositionen. Hon framhöll vidare att det strukturella sparandet är väsentligt i budgeten.

”Industriarbetsgivarna delar regeringens ekonomiska lägesbild. Vi förutsåg redan på ett tidigt stadium att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Höjda priser, energikris och minskade orderingångar skapar stor osäkerhet och har redan drabbat många av våra medlemsföretag”, säger Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarna välkomnar delar av budgeten, som att en produktivitetskommission tillsatts för att främja Sveriges produktivitet och konkurrenskraft, en utbyggnad av kärnkraften och fler platser på Yrkeshögskolan. Samtidigt finns det ett antal frågetecken och motsägelsefulla besked.

”Vi har sett en mycket svag produktivitetsutveckling i Sverige under en lång tid och därför måste näringslivets villkor stärkas. Industrins konkurrenskraft avgör ytterst hur hela samhället mår”, säger Per Hidesten.

Detta är inte en budget som främjar sysselsättning då a-kassan behålls på en högre nivå.

”Det är motsägelsefullt att regeringen bibehåller nivån på a-kassan samtidigt som de framhåller att de inte vill bygga eller gynna ett bidragssamhälle. Vi ser inte att detta främjar arbetslinjen”, säger Per Hidesten.

”Vi noterar att regeringen ser positivt på att flera industrier väljer att etablera sin verksamhet i Sverige men här krävs ytterligare insatser för att Sverige ska vara ett attraktivt land för nya industriella investeringar bland annat inom kompetensförsörjning”, fortsätter Per Hidesten.

Vidare nämner regeringen att den gröna omställningen till fossilfri produktion och digitalisering ställer ökade krav på kompetens och exemplifierar med utvecklingen i norra Sverige. Men en stor utmaning för industrin är att hitta personal.

”Det är en stor utmaning för industrin att hitta personal med rätt kompetens och den gröna omställningen driver på behovet. Därför är alla vägar in till industrijobben välkomna. Det är olyckligt att regeringen i Tidöavtalet aviserade nya hinder för arbetskraftsinvandring genom att höja lönegolvet trots kollektivavtalade löner och villkor”, säger Per Hidesten.

Arbetsmarknadens behov ska ges större betydelse vid planering av utbildningar inom Komvux och gymnasieskolan. Detta visar att regeringen avser att fortsätta arbetet utifrån förslagen i Lars Stjernkvists utredning vilket Industriarbetsgivarna välkomnar. Det är också bra att regeringen fortsatt satsar på utbyggnad av Yrkeshögskolan och vuxenutbildning.

Även på energiområdet hade Industriarbetsgivarna gärna sett att regeringen i större utsträckning lyssnat på näringslivet. Energieffektivisering, utbyggnad av kärnkraften och satsningar på elnätskapaciteten står i fokus på energiområdet. Det är bra men det är mindre bra att det saknas tydliga besked och budgetsatsningar på vindkraften.

”Behovet av ny och förnybar elproduktion har aldrig varit större. Det snabbaste bidraget till en utökad elproduktion vore kraftigt utbyggd landbaserad vindkraft men här saknas besked. En god energiförsörjning till rimligt pris stärker industrins konkurrenskraft och långsiktiga förutsättningar” avslutar Per Hidesten.


Ekonomi