29 april 2024

Industriarbetsgivarna om Produktivitetskommissionens delbetänkande


Industriarbetsgivarna om Produktivitetskommissionens delbetänkande

I dag den 29 april har Produktivitetskommissionen överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. I betänkandet lämnar kommissionen förslag för att höja produktiviteten i svensk ekonomi.

– Tillväxten inom produktiviteten och ekonomin bör lyftas upp bland de viktigaste målen i politiken. Man behöver vända på alla stenar. Industrin är motorn i hela landet, industrins produktivitet avgör sysselsättning och välfärd, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Ser man på den senaste utvecklingen är det tydligt att Sveriges tillverkningsindustri i dagsläget har ett omfattande problem med produktivitetstillväxten, efter en tillväxtperiod som varade till 2022. Därefter och fram till sista kvartalet förra året har den minskat med hela nio procent. Rapport från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

I delbetänkandet som presenterades i dag behandlas vissa av de områden som Produk­tivitetskommissionen har i uppdrag att analysera och bedömer vara relevanta för produktivitetstillväxten. Andra områden kommer att tas upp i huvudbetänkandet.

I delbetänkandet föreslås bland annat åtgärder inom regelförenkling, bostäder och byggande, tillståndsprocesser, transportinfrastruktur, utbildning och skatter.

Förslaget om snabbare och säkrare tillståndsprocesser innebär att effektivisera vissa typer av till­ståndsprocesser. Exempelvis genom att vissa åtgärder som i dag kräver en fullständig tillstånds­ansökan i stället hanteras inom ramen för en ansökan om ett så kallat ändringstillstånd. Produktivitetskommissionen lyfter också att det behöver investeras större i transportinfrastrukturen för kapacitet och tillförlitlighet.

– Industrin är känslig för störningar och konkurrensen utifrån är hård. Tillståndsprocesserna måste vara tillförlitliga och de kan inte dra ut på tiden. Vi har medlemsföretag som berättar om hur de blir omsprungna av företag i andra länder. Vi måste ha bästa förutsättningar för infrastrukturen med, det gäller både vägar och hamnar. Det får inte ske att det bildas stopp och flaskhalsar då godset och exporten ska fram. Allt detta handlar om att stärka konkurrenskraften som också främjar jobben och sysselsättningen, avslutar Per Hidesten.

Ta del av delbetänkandet på regeringen.se