02 september 2022

Industrins främsta uppdrag är att säkra jobb och konkurrenskraft


Industrins främsta uppdrag är att säkra jobb och konkurrenskraft

Vi närmar oss en avtalsrörelse med utmanande förutsättningar. I dag har Industriarbetsgivarna och IKEM, hållit pressträff i Göteborg om industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen och om svensk industris konkurrenskraft och möjlighet att säkerställa jobben.

Under avtalsrörelsen 2023 kommer arbetsgivare och fack att förhandla om löner och arbetsvillkor för 2,2 miljoner löntagare i 450 avtal. Industriarbetsgivarna och IKEM – innovations- och kemiindustrierna är två av de arbetsgivarorganisationer som är med och förhandlar märket som sedan blir normen för övriga arbetsmarknaden. Tillsammans representerar de bas- och processindustrin med 2 400 företag med 160 000 anställda.

”Läget är värre än vad vi trodde i början av sommaren. För oss är svensk industris konkurrenskraft, produktivitetsutveckling och långsiktiga möjlighet att främja sysselsättningen våra främsta ingångsvärden”, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Den kommande avtalsrörelsen kommer att ske i en miljö av flera stora negativa omvärldsfaktorer. Dessutom har Sverige höga arbetskraftskostnader relativt omvärlden och den globala tillväxten skrivs ned i snabb takt i spåren av ökade energipriser och centralbankernas räntehöjningar.

Situationen är exceptionell och därför har diskussionen om förutsättningarna inför avtalsrörelsen börjat tidigare än vanligt. 

IKEM har i sin senaste konjunkturprognos från augusti i år ett kvitto på hur företagen tyngs av elpriskrisen och stökiga exportförhållanden.

”Våra medlemsföretag ser vikande svensk konkurrenskraft enligt vår senaste konjunkturrapport. De upplever ett brett tapp i relativa konkurrensfördelar. Hand i hand med olika leveransstörande faktorer på global nivå, fortsätter kostnaderna att skjuta i väg för företagen. Vi är oroade över det ekonomiska läget säger”, Jonas Hagelqvist, vd IKEM.

Samtidigt pågår den gröna omställningen med investeringar i miljardbelopp.

Den gröna omställningen kostar och kommer att kräva fördubblad elproduktion. Den gröna omställningen kräver stora investeringar och långsiktiga politiska besked. Våra medlemmar skapar klimatnytta varje dag.

Industrin i Västra Götaland i nyckeltal: Industrin i Västra Götaland sysselsätter drygt 183 000 personer. I Västra Götaland motsvarade skatteintäkterna från basindustrins sysselsatta cirka 4 500 tjänster inom offentlig sektor 2018. 90 procent av det förädlingsvärde som skapas av slutlig efterfrågan på basindustrins produkter, där bland annat Göteborg och Västra Götaland är viktiga nav för exporten.

Se bifogat IKEMs konjunkturbrev för Q2 2022


arbetsgivarfrågor Avtal23