03 februari 2022

Medlemsundersökning


Dator med nya IA.se

I månadsskiftet november/december 2021 genomförde Industriarbetsgivarna en medlemsundersökning. Syftet med undersökningen var att mäta våra medlemsföretags upplevelse av vår medlemsservice och rådgivning, samt att stämma av medlemsföretagens kännedom om vårt påverkansarbete inom arbetsmiljö, kompetensförsörjning och ekonomisk analys.

Resultatet av undersökningen visar att vår rådgivning och vår information via Industriarbetsgivarguiden, nyhetsbrev och arbetsgivarcirkulär är mycket uppskattade och att det finns en god kännedom om vårt påverkansarbete. För att ytterligare förbättra vår service och sprida kännedom om vår verksamhet har vi identifierat följande utvecklingsområden. Vi ska: 

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som svarat på medlemsundersökningen och genom det försett oss med värdefull input i vad vi kan förbättra!


arbetsgivarfrågor