04 april 2024

Tydliga spelregler skapar balans på arbetsmarknaden


Foto svets hos på Forssells smide Foto: Rikard Westman

För Martin Wind, vd Winds Industriservice AB, är kollektivavtal mer än en formell överenskommelse – det är en kvalitetsstämpel som signalerar att man är en seriös aktör på arbetsmarknaden. Genom att etablera tydliga spelregler underlättar kollektivavtalet vardagen för Martin som arbetsgivare.

Martin Wind driver med sin bror bland annat Winds Industriservice AB, med spetskompetens inom licenssvetsning och service för processindustrin. För Martin är medlemskapet i Industriarbetsgivarna och kollektivavtal en självklarhet – med många fördelar för honom som arbetsgivare.

Kollektivavtalet – en normsättare på svensk arbetsmarknad

Martin understryker att kollektivavtal inte bara är en kvalitetsstämpel för företaget utan även en viktig faktor för att skapa balans och tydlighet på arbetsmarknaden.

– Om alla arbetsgivare tecknade kollektivavtal hade vi hade sluppit många problem. Ska den svenska modellen fungera och vara balanserad måste vi ha rätt spelregler, det får vi genom kollektivavtal.

Fördelaktigt vid nyrekryteringar

Martin lyfter fram kollektivavtalet som en stor fördel vid nyrekryteringar. Han betonar att det ger trygghet och tydlighet, vilket underlättar rekryteringsprocessen samt minskar risken för konflikter.

– Det som står i avtalet gäller för både arbetsgivare och arbetstagare. Genom att parterna har kommit överens om gemensamma riktlinjer undviks flera konflikter, eftersom båda sidor förväntas följa de spelregler som avtalet fastställer.

Han framhåller även de outtalade fördelarna med kollektivavtalet:

– Kollektivavtalet är i sig bara en ”lägstanivå”. Som arbetsgivare har man möjlighet att skapa bättre förutsättningar och förmåner utöver kollektivavtal. Det ger ett ännu större mervärde för medarbetarna gentemot sin arbetsgivare.

Fördomar kring kollektivavtal

Innan Martin tog steget och tecknade medlemskap fanns en viss oro över att kollektivavtal skulle innebära krångel och konflikter med fackförbunden. Men i verkligheten blev det precis tvärtom. Dialogen med fackförbunden har varit konstruktiv, där kollektivavtalet har bidragit till ökad förståelse och samarbete.

– Våra fördomar visade sig vara helt obefogade. Vi har blivit väldigt bra bemötta av de fackliga representanterna. Jag upplever att när man som arbetsgivare med kollektivavtal kommer i kontakt med facken visar man att man vill spela enligt samma regler. Då funkar dialogen jättebra.

Trygghet och attraktivitet

För Martin är kollektivavtalet en del av att visa att man är en seriös aktör. Han betonar även hur det bidrar till att öka företagets attraktivitet på marknaden.

– Kollektivavtal kan vara ett krav från våra kunder. Då är det särskilt fördelaktigt att ha den kvalitetsstämpeln. Vi jobbar bland annat mot internationella aktörer och stora bolag i Sverige. Då krävs det helt enkelt att vi har kollektivavtal som visar att vi sköter oss.

Stödet från Industriarbetsgivarna en värdefull tillgång

Genom medlemskapet i Industriarbetsgivarna har Martin tillgång till juridisk expertis och rådgivning, vilket vid flera tillfällen har varit ett viktigt stöd. Martin delar en erfarenhet från förra året när han och hans bror förvärvade ett företag. Under hela förloppet hölls tät dialog med Industriarbetsgivarna, vars tips och råd bidrog till en trygg och smidig process.

– Det är otroligt värdefullt att få hjälp av Industriarbetsgivarna när det behövs. Som företagare har man ett stort ansvar och det är omöjligt att vara expert på allt. Därför är det så betydelsefullt att ha tillgång till stöd från sin arbetsgivarorganisation för att säkerställa att man agerar korrekt och i enlighet med lagstiftningen.

Läs mer: Vad innebär ett medlemskap i Industriarbetsgivarna?

Genom att bli medlem i Industriarbetsgivarna kan du fokusera på företagets kärnverksamhet. Hos oss får du som arbetsgivare stöd och rådgivning inom arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning, arbetsmiljö och många andra områden.


arbetsgivarfrågor Kollektivavtal SVEMEK Svetsmekanisk industri