24 augusti 2023

Internationella frågor i fokus för Charlotta Steinwall


Internationella frågor i fokus för Charlotta Steinwall Charlotta Steinwall, Industriarbetsgivarna. Foto: Gustaf Anderson / Industriarbetsgivarna.

Vi har nöjet att välkomna Charlotta Steinwall tillbaka till rollen som arbetsrättsjurist och förhandlare på Industriarbetsgivarna, nu med särskilt ansvar för internationella arbetsgivarfrågor. Ta del av hennes tankar om varför det är viktigt att som arbetsgivarorganisation bevaka och påverka på EU-området.

Charlotta Steinwall kommer närmast från rollen som EU-arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv och arbetade dessförinnan här på Industriarbetsgivarna.

Varför är det viktigt för Industriarbetsgivarna som svensk arbetsgivarorganisation att påverka på EU-området? 

Majoriteten av den lagstiftning som påverkar Sverige kommer från EU. Inom arbetsrättens område är det numera mycket påtagligt. EU-institutionerna reglerar i allt större utsträckning arbetsrättsliga frågor och många förslag läggs på det området. Förslagen är generellt väldigt detaljerade med minimirättigheter som inskränker det förhandlingsutrymmet för oss parter på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att värna den svenska modellen och vårt förhandlingsutrymme för att fortsätta kunna leverera medlemsnytta.

Vilka är de viktigaste EU-frågorna som Industriarbetsgivarna ska driva framöver?

Bland de sociala frågorna är det viktigast att bevaka på och driva den kommande revideringen gällande Europeiska företagsråd (EWC), förhandlingarna gällande distansarbete och rätten till nedkoppling samt arbetstidsfrågorna som börjar röra på sig.

Hur vill du att Industriarbetsgivarna ska arbeta för att påverka på dessa områden?

Nya regler ska medföra ett mervärde för företagen och inte bara medföra en ökad administrativ börda. Nya regler måste vidmakthålla eller förbättra företagens konkurrenskraft, inte försämra den. Det är syftet med en konkurrenskraftscheck. EU-kommissionen skulle behöva ställa sig frågan om förslaget kommer påverka konkurrenskraften. Om svaret skulle bli att påverkan skulle vara i negativ riktning skulle förslaget behöva omarbetas. Till detta måste vi även verka för att arbetsmarknadens parters avtals- och förhandlingsutrymme respekteras på EU-nivå.

Kontakt

Charlotta Steinwall
Charlotta Steinwall
Ansvarig internationella arbetsgivarfrågor, arbetsrättsjurist, förhandlare

arbetsgivarfrågor EU-frågor