30 november 2022

Ny rapport: Konkurrenskraft för basindustrin i Värmland


Ny rapport: Konkurrenskraft för basindustrin i Värmland

Basindustrin i Värmland står inför stora möjligheter med nyinvesteringar och nyetableringar av grön teknik och industrier. Men den står också inför stora utmaningar med höga energipriser, lågkonjunktur och en orolig omvärld.

Samtidigt stundar avtalsrörelsen. Mot den aktuella lägesbilden har Industriarbetsgivarna tagit fram rapporten ”Konkurrenskraft för basindustrin i Värmland – så skapas förutsättningar för klimatomställning och fler jobb”.

Snart går arbetsmarknadens parter in i en ny avtalsrörelse där industrin ska förhandla fram ett lönenormerande märke till den 31 mars. Avtalsrörelsen rör löner och avtalsvillkor för 2,2 miljoner löntagare i Sverige – av dessa arbetar cirka 11 800 i Värmlands basindustri.

En förutsättning för växande industri och fler arbetstillfällen är att avtalen bidrar till stärkt internationell konkurrenskraft.

”För oss är svensk industris konkurrenskraft, produktivitetsutveckling och långsiktiga möjlighet att främja sysselsättningen våra främsta ingångsvärden i den kommande avtalsrörelsen. Det skulle vara skadligt om arbetsmarknadens parter ger sig in i att driva på en löne- och inflationsspiral. Industriavtalet måste även framgent vara garanten för att 70- eller 80-talets inflation inte ska återupprepas”, säger Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna.

Basindustrins utveckling i Värmland har inte bara signifikant betydelse för regionens arbetstillfällen och skatteinkomster. Dess konkurrenskraft och utvecklingsförmåga har också betydelse för att Sverige ska nå de fastställda klimatmålen.

Basindustrin i Värmland har stor betydelse för omställningen. Genom sina naturtillgångar och inte minst genom skogen och massaindustrin, bidrar den med hållbara och förnybara produkter.

”Ska den positiva utvecklingen fortsätta och industrin i Värmland kunna behålla sin konkurrenskraft, behöver ett antal hinder undanröjas, det handlar om elfrågan, förbättrade förutsättningar för kompetensförsörjningen med fler utbildningsplatser, fortsatta förutsättningar för arbetskraftsinvandring och om snabbare tillståndsprocesser så vi inte blir omsprungna av att företag väljer andra marknader”, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Ladda ner rapporten som bifogad pdf.


arbetsgivarfrågor Avtal23 Ekonomi