15 september 2023

Svensk inflation lägre än Eurozonens


Ekonomiillustration Foto: Mostphotos.

I veckan kom den senaste inflationsstatistiken från både Eurostat, amerikanska BEA och svenska SCB. Svensk inflation med fast ränta (KPIF) landade för augusti på 4,7 procent. Det innebär att inflationen under året nära halverats från hisnande 9,3 procent i januari. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Perioden av ovälkommen stigande inflation har nu över lag vänt till ett läge med branta fall nedåt. Jämför vi de harmoniserade inflationssiffrorna, HIKP, uppgick den i USA till 2,5 procent och för Eurozonen hamnade inflationen enligt samma mått på 5,3 procent. I Sverige har vi redan nått ned till en inflation på 4,5 procent enligt HIKP. 

Industriekonomerna analyserar i en artikel även varför inflationen drog i väg så mycket och så snabbt. Det var definitivt inte bara de globala råvarupriserna som bidrog till den kraftiga ökningen. Framåt måste vi ställa oss frågan vad som sker i vinter när energipriserna kan tänkas stiga igen?

Sämre affärsläge än normalt för Teknikindustrin

Index för affärsläget för teknikindustri i Sverige fortsätter minska under tredje kvartalet och hamnar lägre än normalnivå. Det senaste årets globala ränteuppgång påverkar affärsläget negativt. Positivt är att orderingången ökar för transportmedelsindustrin.

Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets tredje kvartal, som presenterades i veckan. Barometern bygger på bedömningar från 502 företag med en försäljning på sammanlagt 952 Mdr SEK, varav 81 procent säljs på exportmarknader.

Index över teknikindustrins sammantagna bedömning av affärsläget hamnade något lägre än normalindex 100. Sveriges teknikindustri följer därmed utvecklingen av affärsläget för teknikindustri i Euroområdet.

Efterfrågan på teknikindustrins produkter är cyklisk och av barometern kan vi dra slutsatsen att den fortsätter att avta efter uppsvinget som startade andra halvåret 2020.

Flaskhalsarna i elnätet är tillbaka – närmast gratis el i Oslo

Flaskhalsarna i elnätet – och därmed prisskillnaderna – inom Sverige har kommit tillbaka de senaste veckorna. Elen har därtill varit närmast gratis i Osloområdet. Orsaken är framför allt brist på överföringskapacitet.

Under juli och första halvan av augusti samvarierade elpriserna i stor utsträckning inom Sverige samt även med dem i Sydnorge. Sedan hände något, nästan ingen el från Osloområdet har kunnat sickas till Sverige de senaste veckorna. Orsaken är framför allt ett stort arbete som Svenska kraftnät genomför i kopplingsstationen Kilanda på västkusten. Överföringsbegränsningar i Sverige har sedan inneburit att prisskillnaderna inom Sverige kommit tillbaka på bred front.

Avgörande för att motverka överföringsbegränsningarna i elnätet är tillräckligt med planerbar kraftproduktion i södra Sverige. I det korta perspektivet är det därför positivt att Svenska kraftnät avser upphandla resurser för mothandel även inför den kommande vintern, på samma sätt som förra vintern.

Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens ekonomer

Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer analyserar konjunkturutvecklingen och tillväxtförutsättningarna i omvärlden och Sverige, arbetsmarknaden, penningpolitiken med mera. Vi ger vår egen bedömning av vad den senaste statistiken visar på dessa områden. Vår utgångspunkt är att klargöra bilden av vad utvecklingen innebär för industrins förutsättningar och dess effekter på resten av ekonomin. 

Teknikföretagen:
Mats Kinnwall, chefekonom, mats.kinnwall@teknikforetagen.se 
Bengt Lindqvist, ekonom, bengt.lindqvist@teknikforetagen.se 
Robert Tenselius, ekonom, robert.tenselius@teknikforetagen.se
Ellen Khan, ekonom, ellen.khan@teknikforetagen.se

Industriarbetsgivarna:
Kerstin Hallsten
, chefekonom, kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se


Ekonomi