13 oktober 2022

Feltänkt att försvåra arbets­krafts­invandring


Feltänkt att försvåra arbets­krafts­invandring

Arbetsgivare: Stora delar av närings­livet behöver arbets­krafts­invandring för att täcka rekryterings­behovet. Det är olyckligt att M, SD och KD verkar hänga på S förslag om högre trösklar för utländsk kompetens.

Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 13 oktober.

Stora delar av näringslivet är beroende av medarbetare med rätt kompetens. Precis som industri­företag letar kunder och under­leverantörer över hela världen, rekryterar de också sina medarbetare globalt. Att hitta rätt kompetens, oavsett om den finns i Sverige eller i utlandet är avgörande för både företagen och för vår skatte­finansierade välfärd. Därför är möjligheten till arbets­krafts­invandring viktig.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för svenska företag. Industrin befinner sig i en historisk fas där företagen ska växa och utvecklas hållbart genom klimat­omställningen. Under kommande år planeras miljard­investeringar i bland annat gruvdrift och nya produktions­anläggningar med den allra modernaste tekniken för minskat klimat­avtryck. Och de gröna näringarna är en avgörande faktor för en hållbar matproduktion samt produktion och tillverkning av förnybara råvaror och produkter. Den utrikes­politiska situationen har också satt fokus på vikten av att bygga upp en större grad av själv­försörjning. Ska företagen klara detta krävs tillgång till rätt kompetens.

Våra medlemsföretag kan inte täcka upp sitt kompetens­försörjnings­behov med inhemsk arbets­kraft utan de är helt beroende av arbets­krafts­invandring. Det handlar både om att få tag i personer med rätt kompetens och om att hitta personer som gärna arbetar på platser som ibland ligger långt bort från tätorter. Enbart i norra Sverige beräknas basindustrin behöva rekrytera 11 000 personer fram till 2026. Tas under­leverantörer med handlar det om betydligt fler. Utebliven rekrytering skulle alltså innebära att jobb går förlorade genom att de aldrig fått tillfälle att skapas. Också andra branscher påverkas av utebliven rekrytering – ringarna på vattnet är många.

I de gröna näringarna arbetar omkring 19 000 personer med vård och återplantering av skog och för själv­försörjningen av livsmedel krävs fortsatt minst 58 000 personer inom lantbruk och trädgårds­odling. Mycket av detta är säsongs­arbeten där företagen måste leta efter medarbetare även i andra länder. Arbets­krafts­invandringen är en därför viktig del av kompetens­försörjningen för våra branscher, det gäller såväl tillsvidare­anställda som säsongs­anställda. Personer med rätt förutsättningar och kompetens måste få komma till Sverige och jobba i våra företag. Det kan exempelvis handla om skogs­arbetare, automations­tekniker, process­operatörer, svetsare och lantbruks­arbetare för att nämna några av de yrkes­kategorier det råder brist på.

Moderaterna föreslår att den lägsta gränsen på inkomst för arbets­upphålls­tillstånd ska ligga på 85 procent av median­lönen och Krist­demokraterna vill se ett lönegolv på 35 000 kronor i månaden. Sverige­demokraterna vill införa en arbets­marknads­prövning. Låt oss vara tydliga från industrins sida – det här är helt fel väg att gå. Att föreslå höjda trösklar och som exempel ett rejält höjt lönegolv för tillsvidare­anställd arbetskraft från tredje land – där lönerna ska ligga högre än vad kollektiv­avtalen innebär – är direkt skadligt, både för företagen och Sverige.

Kraven på arbetskraftsinvandring är höga och anställnings­villkoren är goda med kollektiv­avtalade löner och villkor. Dessutom skadar politiskt tillsatta lönegolv den svenska modellen, där arbets­marknadens parter har ansvaret för löne­bildningen. Att staten inte lägger sig i löne­bildningen har varit en praxis som tjänat oss alla väl. Det är att ta på sig ett stort ansvar att börja tumma på denna rollfördelning. Arbets­krafts­invandring behövs både på kort och på lång sikt för att klara företagens efterfrågan på kompetens och den genererar ökad konkurrens­kraft, miljard­intäkter till stats­kassan och vår gemensamma välfärd.

Här behöver en ny regering tänka om.

Per Hidesten
vd Industri­arbets­givarna
Lena-Liisa Tengblad
vd Gröna arbets­givare


arbetsgivarfrågor Kompetens