Sirius

Sirius är parternas gemensamma forum för samverkan inom massa- och pappersindustrin. På central nivå leds Sirius av en partsgemensam styrelse. Dessutom finns fasta arbetsgrupper inom arbetsmiljö och kompetens. Lokalt så motsvaras Sirius ofta av brukets samverkansgrupp. Sirius verkar i linje med Samverkansavtalet.

Sirius jobbar med ett helhetsperspektiv – med utgångspunkt från våra fokusområden:

färdigt papper på Holmen Hallstavik
Foto: Rickard Westman

Tidningen Sirius

Tidningen Sirius ges ut av Sirius Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan och utkommer två gånger per år.

Vill du prenumerera på Tidningen Sirius?

Representerar du ett företag eller en organisation som önskar beställa pappersversion av tidningen för intern distribution? Eller vill du prenumerera på tidningen digitalt?

Vänligen maila till info@industriarbetsgivarna.se så registrerar vi dig som prenumerant.

Tips: Lägg upp tidningen som pdf på ert intranät.

Ladda ner äldre nummer här:

Sirius Nr 1 2024

Om Sirius

Våra samarbetsorganisationer

Sirius är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna och fackförbunden Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers), Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Klicka nedan för att komma till respektive organisations webbplats.

Industriarbetsgivarnas logotyp
Ledarnas logotyp
Unionens logotyp
Pappers logotyp
Sveriges Ingenjörers logotyp

Sirius verksamhet kretsar kring samverkan och dialog:

  • I möten – som Sirius Forum
  • I skrift – som tidningen Sirius och andra trycksaker
  • I nätverk – som arbetsmiljö- eller utbildningsgruppen
  • I dialog – med myndigheter och företag

Samverkan och vision

Vår vision: Sirius bidrar aktivt till att förverkliga ”den goda arbetsplatsen” för ökad konkurrenskraft.
Medarbetare som trivs, känner delaktighet och är motiverade gör ett bättre jobb. Engagerade medarbetare ökar företagets konkurrenskraft. Samverkan är en viktig framgångsfaktor för svensk skogsindustri.

”Målsättningen med samverkansavtalet är att det ska främja utvecklingen och effektiviseringen av företagen, jämsides med skapandet av stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter i en trygg och säker miljö.”

Avtalet är träffat mellan Skogsindustrierna å ena sidan, samt Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers), Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer å andra sidan.

På bruket hanteras samverkansavtalet i samverkansgruppen eller motsvarande.

Fokusområden

BAM för massa- och pappersindustrin

Sirius parter har tillsammans med Prevent tagit fram ett informationsmaterial om arbetsmiljön i massa och pappersindustrin. Målgruppen är chefer, skyddsombud och medarbetare.

Materialet kan användas vid introduktion av nya medarbetare, vid utbildningar eller som en uppslagsbok i vardagen. Materialet innehåller både fakta om arbetsmiljö – lagar, regler, avtal, roller och arbetssätt – och exempel på systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken.

Exemplen utgår från de arbetsförhållanden som råder inom massa- och pappersindustrin och de särskilda risker och förutsättningar som finns på de olika arbetsplatserna. Syftet är att öka kunskapen om hur vi tillsammans kan skapa en bra arbetsmiljö genom att förebygga risker och känna igen vad som är friskfaktorer och riskfaktorer.

Skriften BAM för massa- och pappersindustrin kan laddas ner här.

Skiftarbete och hälsa

Här hittar du kunskap om livsstil och arbetssätt som främjar arbetsmiljö och hälsa vid skiftarbete. En mängd faktorer påverkar helheten. Vissa har tydligare koppling till företaget – som skiftschema, arbetsorganisation och ledarskap. Medan andra har en individuell koppling – som sömn, kost och motion.

Skiftnyckeln

Här får du på ett enkelt sätt ta del av forskning samtidigt som du får tips om vad du själv kan göra för att må bättre när du jobbar skift.

Skiftnyckeln – ladda ner

Skiftschemaboken

Skiftschemaboken presenterar praktiskt taget alla de skiftsystem som används inom massa- och pappersindustrin i Sverige idag.

skiftschemaboken – ladda ner

Lästips

Det finns mycket litteratur om skiftarbete och hälsa. Här finner du några tips.

  • Sömnens betydelse för hälsa och arbete, Torbjörn Åkerstedt, Bauer Bok
  • Sömn – Sov bättre med kognitiv beteendeterapi, Marie Söderström, VIVA
  • Kosten * Kroppen * Klockan – Att äta, sova och arbeta på udda tider, Maria Lennernäs och Karin Wiberg, Fitnessförlaget

Länktips

Vill du veta mer om skiftarbete och hälsa? Besök gärna länkarna nedan för att lära dig mer.

Smart och säkert

Kampanjen Smart & Säkert är namnet på Sirius satsning för säkrare arbetsplatser inom massa- och pappersindustrin.

Syftet är att med olika temablad väcka intresse för arbetsmiljöfrågor. Detta ska i sin tur ge bättre och säkrare arbetsplatser med färre skador. Framför allt vill vi inspirera till samverkan för att förebygga olika arbetsmiljörisker.
Till varje tema inom ”Smart & Säkert” finns ett kampanjblad, inom vissa om råden också en checklista, och övrig information som går att ladda ner och skriva ut.

Riskinventeringsblock

Riskinventeringsblocket är din hjälp till en säkrare arbetsmiljö.

Innan du börjar med ett jobb, använd checklistan ”2-minuters-kollen”!

Har du tänkt på?

Beställning

Branschens medlemsföretag kan kostnadsfritt beställa publikationen genom att skicka ett mejl med kontaktuppgifter och hur många exemplar ni önskar beställa till info@industriarbetsgivarna.se.

Färre än 20 % av de som jobbar inom massa- och pappersindustrin är kvinnor. Exempelvis kulturell och etnisk mångfald kan vi inte mäta eftersom det inte tillåts enligt svensk lag. Klart är att det finns stora utmaningar att tackla när det gäller att öka branschens jämställdhet och mångfald. Särskilt viktigt är detta på operatörssidan.

I grunden handlar ökad jämställdhet också om ökad kompetens. Dels genom att en bredare urvalsbas gör det lättare att hitta rätt medarbetare, dels genom att blandade grupper oftast fungerar bättre. Lagets kompetens är avgörande. Därför måste vi göra branschen attraktiv även för kvinnor. Det handlar som vanligt om att rekrytera, utveckla och behålla bra medarbetare.

Sirius vill koppla ett helhetsgrepp kring viktiga samverkansfrågor. För att lyckas med detta är bra ledarskap och medarbetarskap helt avgörande framgångsfaktorer.

Att vara chef kan ofta vara krävande. Därför är det så viktigt med balans i livet. Att vara ständigt uppkopplad kan skapa frihet och flexibilitet, men det riskerar också att bli en stressfaktor. Det gäller att hitta arbetsformer som passar för ens egen situation.

Ledarna har lanserat webbplatsen www.hallbarachefer.nu för att underlätta för chefer och deras uppdragsgivare att själva arbeta med frågan lokalt. Här finns verktyg för att få en bra dialog kring chefers förutsättningar.

Som medarbetare har man mycket att bidra med för att göra arbetet effektivare och intressantare. Det är viktigt att ha en helhetssyn och att se bortom sitt eget processavsnitt. Det kan till exempel handla om hur man kan tänka mera gränslöst i samarbetet mellan drift och underhåll.

Ett bra medarbetarskap innebär att man är engagerad och delaktig och bidrar aktivt till att verksamheten utvecklas. På köpet får man oftast ökad trivsel och en tryggare arbetsplats.

Kontakt – Sirius styrelse

Per Bertilsson, Billerud
Gunilla Rolander, Holmen
Roger Boström, SCA
Anneli Renér, Södra Skogsägarna
Ingela Andersson, SCA
Jimmy Hayashi, Billerud

Per Widolf, Industriarbetsgivarna (ordförande)
Karin Bennbom, Industriarbetsgivarna
Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna

Anna Nilsson, Ledarna

Marcus Bolin, Pappers
Elisabeth Haug, Pappers
Robert Sjunnebo, Pappers

Sanna Johansson, Sveriges Ingenjörer

Johan Falk, Unionen

Foto: Rikard Westman