10 mars 2020

Industriarbetsgivarna positiva till avtalsskiss


Förhandlingschef Per Widolf Foto: Håkan Flank

Industriarbetsgivarna sade under tisdagen ja till den avtalsskiss som de opartiska ordförandena (OpO) har presenterat i avtalsförhandlingarna.

Skissen innehåller en inriktning på ett treårigt avtal och slår fast att det normerade avtalsvärdet anges i procent.

– Vi är positiva till skissen på ett treårigt avtal som Opo har lagt fram. Industrin är kapitalintensiv och har långa planeringshorisonter. Därför behövs stabilitet och förutsägbarhet, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna. 

– Men en förutsättning är att det sker en betydlig nedväxling av löneökningstakten, säger han. 

I februari lade Industriarbetsgivarna – tillsammans med övriga arbetsgivare inom industrin – fram ett bud på 1,4 procent i årstakt. Budet gavs till samtliga motparter, även Pappers som inte omfattas av Industriavtalet. 

– Vårt viktigaste mål med förhandlingarna är stärkt konkurrenskraft. Svensk industri måste få förutsättningar att utvecklas och inte drabbas av konkurrensnackdelar gentemot övriga länder, säger han. 

Per Widolf kommenterar också den pågående virusepidemin (covid-19, SARS-CoV-2). 

– Coronaepidemin är ett exempel på att oförutsedda saker inträffar och att det finns risker i en global världsekonomi som oväntat realiseras och som snabbt ändrar företagens förutsättningar. Därför behöver det finnas en beredskap för att med kort varsel ompröva avtalsinnehållet. 

Per Widolf kommenterar också pågående pensionsförhandlingar och säger att en förutsättning är att alla kostnadsökningar i en eventuell pensionsöverenskommelse mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO avräknas i industrins avtal.

Kontakt

Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef
Per Widolf
Per Widolf
Förhandlingschef

arbetsgivarfrågor Avtal20 Avtalsförhandlingar