10 maj 2023

Sirius Forum 2023 – om ett hållbart arbetsliv


Sirius Forum 2023 – om ett hållbart arbetsliv

Äntligen var det dags för Sirius Forum, som för första gången på länge ägde rum i fysisk form på plats på Hotel Birger Jarl i Stockholm. Ett hållbart arbetsliv var temat för dagen som innefattade utvecklande och inspirerande föredrag om samarbetsprojekt och hållbara relationer.

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten hälsade välkommen tillsammans med Mikael Lilja, 1:a vice ordförande Pappers och Mårten Ericsson, vd Centralfonden. De framhöll att hållbarhetstemat har utvecklats och att det är högaktuellt på flera plan.

Första talare för dagen var Erika Öhman Rohlén från Stora Enso Skoghall som talade om hållbart skiftarbete, ett samarbetsprojekt mellan två bruk som resulterat i ett ”skiftkörkort”. Hon gav goda exempel och konkreta tips på hur företag kan arbeta proaktivt för ett hållbart arbetsliv för skiftarbete. Hon framhöll vikten av en god hälsokultur, inkludering och mångfald samt att återhämtning och fritid, hälsa, kost och lärande är konkreta handfasta utgångspunkter för fysiskt och psykiskt välmående.

Det är också viktigt att på ett tidigt stadium prata om nattskiftets utmaningar. För yngre medarbetare tar nattarbetet inte lika hårt på måendet men allteftersom blir det jobbigare att jobba natt. Då är det viktigt att proaktivt förebygga riskerna som följer av nattarbete.

Vad vore samhället och näringslivet utan forskning?

Pia Ulvenblad och Henrik Barth från Högskolan i Halmstad var nästa talare att ta vid för att berätta om organisatorisk och social arbetsmiljö i skogsindustrin – att utvecklas i samverkan, ur ett forskarperspektiv. Ett utvecklings- och forskningsprojekt ”Hållbart arbetsliv”, på uppdrag av bland andra Centralfonden, har varit ett fruktbart samarbete mellan fack och arbetsgivare.

Projektet har bedrivits genom bland annat ett stort antal dialoger med nyckelarbetare, arbetsgivare och skiftarbetare, chefer och fackligt engagerade. En slutsats är att företagen måste utveckla rutiner för ett hållbart arbetsliv. Det är viktigt att engagera medarbetarna i säkerhetsfrågor och att träna dem för ett proaktivt beteende samt att utveckla standarder för säkerhetsrutiner. Ledarskapet är en viktig resurs och att agera förebild som chef och ledare har stor betydelse. Traditionstyngda verksamheter med produktionsfokus måste ständigt påminna sig om säkerheten först. En god säkerhetskultur kräver även att medarbetarna ser varandra som individer.

Därefter tog Anna Nilsson från Ledarna vid om hållbara chefer. Hon framhöll att det är viktigt att uppmärksamma chefernas arbetsmiljö, det stärker i sin tur företagens konkurrenskraft. Vidare är det viktigt med en balans mellan krav och resurser och att tydliggöra chefsuppdraget. Ge cheferna återkoppling och synliggör deras arbetsmiljö. Ledarna har tagit fram ett verktyg, Chefskompassen, som fungerar som ett hjälpmedel.

Eftermiddagen kom att handla om kompetensförsörjning och kompetensutveckling, om det långa lärandet och om omställningsstudiestödet. På plats var Caroline Söder från TSL och Josefin Landfeldt från TRR. Sverige har ett av världens bästa omställningssystem och svaret på hur det lyckats skapa den möjligheten och infrastrukturen är parterna. Omställnings- och kompetensstödsreformen rätt använd är en viktig accelerator för att kunna skapa ett hållbart arbetsliv. Detta ger människor möjligheter att växla jobb när till exempel fysiska eller psykiska skäl förändrar förutsättningarna. Ett hållbart arbetsliv innebär även att kunna anpassa framtida kunskaper och förmågor för att stå stark på arbetsmarknaden över tid. 

Industrin har ett mycket stort rekryteringsbehov och en väg in till industrin är validering. Det är inte alltid en specifik utbildning leder till den kompetens en person har. Här fyller validering – att bedöma en persons yrkeskunskaper – en viktig uppgift. Om detta och om parternas samverkan vid validering  och om strategisk kompetensförsörjning berättade Johan Nordberg, från Skärteknikcentrum och Svensk Industrivalidering.

Validering handlar om insikten att det finns olika sätt att lära sig på. Det är inte alltid så att all kompetens kommer från skolan, det är inte så noga var man har lärt sig det man kan. Men så behöver också företagen ha ett utbildningserbjudande eftersom kompetens är svensk industris viktigaste tillgång.

Presentationer från dagen

Hållbart arbetsliv för skiftarbetare på stora enso fors och skoghall (erica öhman rohlén)

Organisatorisk och social arbetsmiljö i skogsindustrin – att utvecklas i samverkan, ur ett forskningsperspektiv (p ulvenblad & h barth)

Hållbara chefer (anna nilsson)

Hållbara relationer – hållbart liv! hur gör man sitt liv lite bättre? (malte Hallquist)

Omställningsstudiestödet (caroline söder & josefin landfeldt)

Validering – hur går det till? (Johan Nordberg)

Se föreläsningarna i efterhand


Sirius – för samverkan inom massa- och pappersindustrin

Sirius är parternas gemensamma forum för samverkan inom massa- och pappersindustrin. På central nivå leds Sirius av en partsgemensam styrelse. Dessutom finns fasta arbetsgrupper inom arbetsmiljö och kompetens. Lokalt så motsvaras Sirius ofta av brukets samverkansgrupp. Sirius verkar i linje med Samverkansavtalet.


arbetsgivarfrågor Arbetsmiljö Kompetens Sirius Sirius Forum